↑ Tagasi Praktika-le

Prindi see Leht

Praktikate korraldus

PÕLLUMAJANDUSE ERIALA PRAKTIKAKORRALDUS

Põllumajandus (3 a. 6 kuud)

Õppepraktikad toimuvad paralleelselt teoreetilise õppetööga kogu õppeaasta jooksul. Taimekasvatuse ja põllumajandustehnika õppepraktikad toimuvad valdavalt Olustvere õppetalu põldude ja tehnika baasil; osa praktikast viiakse läbi firmades/ettevõtetes. Loomakasvatuse õppepraktika paremaks korraldamiseks on sõlmitud kokkuleppeid lähinaabruses asuvate ettevõtetega.

Erialapraktika õppetalus (tööpraktika) on planeeritud I, II ja III kursuse õpilastele (igale 100 tundi) – omandatakse põhioskused erinevate põllumajandustööde tegemiseks. Tööpraktika toimub kogu õppeaasta jooksul paralleelselt teoreetilise õppetööga.

Ettevõttepraktika maht on 25 õppenädalat, sellest 3 õppenädalat II kursuse kevadel (tutvumispraktika/kevadtööd) ja 22 nädalat peale III kursust kui õpilane on omandanud teadmisi maaviljelusest, aiandusest, taime- ja loomakasvatusest ning kõigil õpilastel on olnud võimalus saada traktori ja auto juhiload.
Ettevalmistus ettevõttepraktika toimumiseks algab suuliste kokkulepete sõlmimisega ettevõtte, õpilase ja kooli vahel. Pikaaegsete koostööpartneritega sõlmib suulise kokkuleppe kool. Uue, õpilase valitud ettevõttega sõlmib esialgse kokkuleppe õpilane, ettevõtte sobivuse korral kinnitab kool lepet.

Ettevõttepraktika esimese nädala jooksul sõlmitakse ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kirjalik leping. Kolmepoolne leping sõlmitakse ka juhul kui õpilane sooritab ettevõttepraktika mõnes välisriigis.
Põllumajandus (taimekasvatus/loomakasvatus) 20 õppenädalat
Praktiline õpe toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga kooli õppetalus või ettevõtetes. Ettevõttes toimuva praktika (5 nädalat) kohta koostab õppija praktikapäeviku ja praktikaaruande, mille esitab kooli; pärast praktikate lõppu toimub praktika avalik kaitsmine.

Põllumajandus (veisekasvataja/seakasvataja) 40 õppenädalat

Praktiline õpe toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga ettevõtetes. Praktika (15 õppenädalat) kohta koostab õppija praktikapäeviku ja praktikaaruande, mille esitab kooli; pärast praktikate lõppu toimub praktika avalik kaitsmine.

SEKRETÄRITÖÖ ERIALA PRAKTIKAKORRALDUS

MAATURISMI TEENINDUSE ERIALA PRAKTIKAKORRALDUS

TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA ERIALA PRAKTIKA

Õppepraktika toimub II kursusel 13 õppenädala jooksul toiduainetööstuse ettevõtetes. Õpilased suunatakse ettevõtetesse 1..4 kaupa, et tagada maksimaalne osalemine tööoperatsioonides koos kogenud töötajatega.
Õpilasi juhendab selleks ettevõtte poolt kinnitatud erialaspetsialist ja oma kooli erialaõpetaja. Õppepraktika eesmärgiks on lihtsate tööoskuste omandamine ja teoreetiliste teadmiste süvendamine vastavalt õppekavale.
Praktika jooksul koostab õpilane praktikaaruande. Õppepraktika aruanne sisaldab üldandmeid ettevõtte kohta, praktikal sooritatud põhilise tööoperatsiooni üksikasjalikku kirjeldust, tootmisruumide, seadmete pesemise ja desinfitserimise kirjeldust.

Praktika sooritamise eest saab õpilane hinde, mis kujuneb ettevõttepoolse juhendaja antud hindest õpilase tegevusele ettevõttes, aruande retsenseerimise hindest ja aruande kaitsmise hindest.

Tehnoloogiapraktika toimub III kursusel 13 õppenädala jooksul toiduainetööstuse ettevõtetes samadel alustel, nagu õppepraktika. Sellel praktikal tuleb õpilasel osaleda vahetus tehnoloogilises protsessis ja eesmärk on teadmiste, oskuste põhjalikum ning teadlikum omandamine.

Tehnoloogiapraktika aruanne sisaldab üldandmeid ettevõtte kohta. Ühe toote tehnoloogilise protsessi kirjeldust, kusjuures tuleb kirjeldada toorainet ja materjale, selle toote valmistamisega seotud keemilisi, füüsikalisi, mikrobioloogilisi ja biokeemilisi protsesse, kasutatavate seadmete ehitust ja tööpõhimõtet, hügieeninõudeid tootmises ning graafilise osana tuleb esitada toote tehnoloogiline skeem seadmete lihtsustatud kujutistega.

Praktika hindamine toimub analoogiliselt õppepraktika hindamisele.

Tootmis- ja lõputöö koostamise praktika toimub IV kursusel 11 õppenädala jooksul. Sellest 1 õppenädal on ette nähtud lõputöö koostamise õppimiseks. 7 õppenädalat osaleb õpilane iseseisvalt tootmisprotsessis ja 3 õppenädalat koostab ning vormistab õpilane ettevõttes kogutud materjali põhjal lõputööd. Viimase koostamine ja vormistamine toimub vastavalt kooli poolt kinnitatud juhendmaterjalidele.

TOITLUSTUSE VALDKONNA PRAKTIKATE KORRALDUS

Praktikakorraldus KOKK

Praktika toimub kooli poolt aktsepteeritud praktikaettevõtetes, töökeskkonnas juhendaja juhendamisel ja peab vastama tingimustele, mis võimaldavad õpieesmärkide täitmise ning õpitud teadmiste ja oskuste praktilise rakendamise töökeskkonnas.

Kool kindlustab õppijad praktikakohtadega, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkide kohaselt, praktika koolipoolse juhendamise ja praktika tulemuslikkuse hindamise.
Kooli, õpilase ja praktikaettevõtte vahelised suhted reguleeritakse enne praktika algust sõlmitava kolmepoolse lepinguga.

Praktikat sooritatakse erinevates majutus- ja toitlustusettevõtetes, sh. koolisööklas ja Olustvere Mõisas. Praktika jooksul toimub eelnevalt õpitud teoreetiliste teadmiste kinnistamine.
Koka erialal teostatakse praktikat kokku 25 õppenädalat, mis jaguneb kaheks erinevaks praktikaks:

  • Koka praktika suurköögis kokku 10 nädalat, millest 3 nädalat sooritatakse I kursusel ja 7 nädalat sooritatakse II kursusel;
  • Koka praktika restoranis kokku 15 nädalat, millest 12 sooritatakse III kursusel vabalt valitud toitlustusettevõttes ja 3 nädalat IV kursusel restoranis teeninduses

Praktikakorraldus KOKK kutseõpe

Praktika toimub ettevõttes töökeskkonnas juhendaja juhendamisel ja peab vastama tingimustele, mis võimaldavad õpieesmärkide täitmise ning õpitud teadmiste ja oskuste praktilise rakendamise töökeskkonnas. Praktika toimub kooli poolt aktsepteeritud praktikaettevõtetes.

Kool kindlustab õppijad praktikakohtadega, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkide kohaselt, praktika koolipoolse juhendamise ja praktika tulemuslikkuse hindamise.

Kooli, õpilase ja praktikaettevõtte vahelised suhted reguleeritakse enne praktika algust
sõlmitava kolmepoolse lepinguga.

Praktikat sooritatakse erinevates majutus- ja toitlustusettevõtetes, sh. koolisööklas ja Olustvere Mõisas. Praktika jooksul toimub eelnevalt õpitud teoreetiliste teadmiste kinnistamine.

Koka erialal teostatakse praktikat kokku 25 õppenädalat ehk 1000 tundi, mis jaguneb kaheks erinevaks praktikaks:

  • koka praktika suurköögis kokku 10 nädalat
  • koka praktika restoranis kokku 15 nädalat

Praktikakorraldus Toitlustusteenindus

Praktika toimub ettevõttes töökeskkonnas juhendaja juhendamisel ja peab vastama tingimustele, mis võimaldavad õpieesmärkide täitmise ning õpitud teadmiste ja oskuste praktilise rakendamise töökeskkonnas. Praktika toimub kooli poolt aktsepteeritud praktikaettevõtetes.

Kool kindlustab õppijad praktikakohtadega, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkide kohaselt, praktika koolipoolse juhendamise ja praktika tulemuslikkuse hindamise.
Kooli, õpilase ja praktikaettevõtte vahelised suhted reguleeritakse enne praktika algustsõlmitava kolmepoolse lepinguga.

Praktikat sooritatakse erinevates majutus- ja toitlustusettevõtetes, sh. koolisööklas ja Olustvere Mõisas. Praktika jooksul toimub eelnevalt õpitud teoreetiliste teadmiste kinnistamine.

Toitlustusteeninduse erialal teostatakse praktikat kokku 20 õppenädalat ehk 800 tundi, mis jaguneb järgnevalt:

  • Toiduvalmistamise praktika kokku 10 nädalat, millest suurköögis 5 nädalat sooritatakse I kursusel ja restoraniköögis 5 nädalat – sooritatakse II  kursusel;
  • Teeninduspraktika restoranis kokku 10 nädalat, millest 6 nädalat sooritatakse I kursusel ja 4 nädalat II kursusel

Praktikakorraldus Kelner

Praktika toimub ettevõttes töökeskkonnas juhendaja juhendamisel ja peab vastama tingimustele, mis võimaldavad õpieesmärkide täitmise ning õpitud teadmiste ja oskuste praktilise rakendamise töökeskkonnas. Praktika toimub kooli poolt aktsepteeritud praktikaettevõtetes.

Kool kindlustab õppijad praktikakohtadega, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkide kohaselt, praktika koolipoolse juhendamise ja praktika tulemuslikkuse hindamise.

Kooli, õpilase ja praktikaettevõtte vahelised suhted reguleeritakse enne praktika algust
sõlmitava kolmepoolse lepinguga.

Praktikat sooritatakse erinevates majutus- ja toitlustusettevõtetes, sh. Olustvere Mõisas. Praktika jooksul toimub eelnevalt õpitud teoreetiliste teadmiste kinnistamine.

  • Kelneri erialal teostatakse praktikat kokku 5 õppenädalat ehk 200 tundi

[important]Dokumendid:
Koka eriala 2 kursuse praktika lisad
Koka eriala 3 kursuse praktika lisad[/important]

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=135