Prindi see Leht

Lihatoodete tehnoloogia tase 4 (statsionaarne õpe)

Olustvere TMK erialad - lihadoodete tehnoloogiaÕppimine

 • Päevaõpe
 • Õpe kestab 3 aastat
 • Vajalik: tervisetõend,  töö jalanõud

 

Vastuvõtutingimused

 • avaldus
 • põhiharidust tõendav dokument
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • 4 fotot

 

Lihatoodete tehnoloogia  eriala

Lihatoodete tehnoloogia eriala õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi, oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd, oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides, on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele, vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades, töötab oma tervist ja keskkonda säästes, teeb eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline, omab suhtlemis-, analüüsi ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks.

Õppekava õpiväljundid:

Õppija:

 • valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid lihatooteid lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
 • korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutse-eetikast;
 • analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd lihatooteid valmistavas ettevõtetes;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed lihatööstuse valdkonnas;

 

Praktikakorraldus

Praktiline õpe õppekeskkonnas toimub paralleelselt õppetööga kooli laboratooriumis ja õppetööstuses. Õppetööstuse praktika viiakse läbi ühenädalaste tsüklitena.

Ettevalmistus ettevõttepraktika toimumiseks algab suuliste kokkulepete tegemisega ettevõtte, kooli ja õpilase vahel. Vahetult enne ettevõttepraktikale suunamist toimub koolis õppijate juhendamine praktikakorralduse, praktika sisu, hügieeni ja tööohutuse suhtes.

Ettevõttepraktika esimese nädala jooksul sõlmitakse ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kolmepoolne kirjalik leping. Kolmepoolne leping sõlmitakse ka juhul, kui õpilane sooritab ettevõttepraktika mõnes välisriigis.

Ettevõttepraktika jooksul täidab õpilane praktikapäevikut ja koostab praktikaaruande, mille esitab erialaõpetajale retsenseerimiseks. Toimub praktika avalik kaitsmine.

Lihatoodete tehnoloogia erialal teostatakse praktikat kokku 32 EKAP-it, mis jaguneb kolmeks praktikaks:

 • Lihatoodete tehnoloogia praktika 10 EKAP-it, mis sooritatakse  esimesel kursusel
 • Lihatoodete tehnoloogia spetsialiseerumise praktika I 10 EKAP-it, mis sooritatakse teisel kursusel
 • Lihatoodete tehnoloogia spetsialiseerumise praktika II 12 EKAP-it, mis sooritatakse kolmandal kursusel

 

Lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud lihatoodete tehnoloogia eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning  vähemalt kahe valitud spetsialiseerumise õpiväljundid  lävendi tasemel.

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=4142