Prindi see Leht

Piimatoodete tehnoloogia tase 4 (statsionaarne õpe)

Õppimine

 • Päevaõpe
 • Õpe kestab 3 aastat
 • Vajalik: tervisetõend,  töö jalanõud

 

Vastuvõtutingimused

 • avaldus
 • põhiharidust tõendav dokument
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • 4 fotot

 

Piimatoodete tehnoloogia  eriala

Piimatoodete tehnoloogia eriala õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi, oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd, oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides, on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele, vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades, töötab oma tervist ja keskkonda säästes, teeb eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline, omab suhtlemis-, analüüsi ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks.

 

Õppekava õpiväljundid:

Õppija:

 • Teostab iseseisvalt erinevaid tööoperatsioone piima eeltöötlemise ja piimatoodete valmistamise protsessis lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
 • Juhendab kaaslaste tavatööd, võtab mõningase vastutuse töö edendamise eest
 • korraldab oma osakonna ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle eest
 • korraldab osakonna tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutse-eetikast;
 • arvestab ja jälgib tooraine ning materjalide kulu
 • orienteerub osakonna tööd puudutavas normdokumentatsioonis ja vastutab nende täitmise eest piimatööstusettevõtetes
 • analüüsib, hindab teeb ettepanekuid enda ning meeskonna töö parendamiseks piimatööstusettevõttes;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed lähtuvalt piimatööstuse valdkonna arengust;
 • mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult
 • suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana
 • kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks
 • omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid
 • mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest
 • kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks

 

Praktikakorraldus

Praktiline õpe õppekeskkonnas toimub paralleelselt õppetööga kooli laboratooriumis ja õppetööstuses. Õppetööstuse praktika viiakse läbi ühenädalaste tsüklitena.

Ettevalmistus ettevõttepraktika toimumiseks algab suuliste kokkulepete tegemisega ettevõtte, kooli ja õpilase vahel. Vahetult enne ettevõttepraktikale suunamist toimub koolis õppijate juhendamine praktikakorralduse, praktika sisu, hügieeni ja tööohutuse suhtes. Ettevõttepraktika esimese nädala jooksul sõlmitakse ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kolmepoolne kirjalik leping. Kolmepoolne leping sõlmitakse ka juhul, kui õpilane sooritab ettevõttepraktika mõnes välisriigis.

Ettevõttepraktika jooksul täidab õpilane praktikapäevikut ja koostab praktikaaruande, mille esitab erialaõpetajale retsenseerimiseks. Toimub praktika avalik kaitsmine.

Piimatoodete tehnoloogia erialal teostatakse praktikat kokku 32 EKAP-it, mis jaguneb kolmeks praktikaks:

 • Piimatoodete tehnoloogia üldpraktika 12 EKAP-it, mis sooritatakse  esimesel kursusel
 • Piimatoodete tehnoloogia spetsialiseerumise praktika I 10 EKAP-it, mis sooritatakse teisel kursusel
 • Piimatoodete tehnoloogia spetsialiseerumise praktika II 10 EKAP-it, mis sooritatakse kolmandal kursusel

 

Piimatöötleja osakutse

Osakutse, piimatööstuse liinioperaator, omandamiseks tuleb juhtida piima eeltöötlemise ja CIP pesu liini (seadmete käivitamine, parameetrite reguleerimine kindlale tootele, kontrollimine, piima eeltöötlemine, seadmete seiskamine, liini pesu) Vajalik omandada moodulite 1-6 ja 13 õpiväljundid lävendi tasemel.

 

Lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud piimatoodete tehnoloogia eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning  vähemalt kahe valitud spetsialiseerumise õpiväljundid  lävendi tasemel.

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=4151