Prindi see Leht

Jookide tehnoloogia tase 4 (statsionaarne õpe keskhariduse baasil)

Jookide tehnoloogia eriala keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat

Olustvere TMK erialad - Jookide tehnoloogiaJookide tehnoloogia eriala õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi, oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd, oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides, on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele, vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades, töötab oma tervist ja keskkonda säästes, teeb eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline, omab suhtlemis-, analüüsi ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks.

 

Õppekava õpiväljundid:

Õppija:

  • teeb tehnoloogilise juhendi alusel mittealkohoolsete või alkohoolsete jookide valmistamise protsessis erinevaid tööoperatsioone, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
  • korraldab oma tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub oma töös kutse-eetikast;
  • analüüsib, hindab, teeb ettepanekuid enda ning meeskonnatöö parendamiseks mittealkohoolseid või alkohoolseid jooke tootvas ettevõttes;
  • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtudes joogitööstuse valdkonna arengust;

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

Õppima võib asuda õppija, kes on omandanud keskhariduse ja kelle tervislik seisund võimaldab õppida ning töötada jookide tehnoloogia erialal

 

Praktikakorraldus

Praktiline õpe õppekeskkonnas toimub paralleelselt õppetööga kooli laboratooriumis ja õppetööstuses. Õppetööstuse praktika viiakse läbi ühenädalaste tsüklitena.

Ettevalmistus ettevõttepraktika toimumiseks algab suuliste kokkulepete tegemisega ettevõtte, kooli ja õpilase vahel. Vahetult enne ettevõttepraktikale suunamist toimub koolis õppijate juhendamine praktikakorralduse, praktika sisu, hügieeni ja tööohutuse suhtes. Ettevõttepraktika esimese nädala jooksul sõlmitakse ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kolmepoolne kirjalik leping. Kolmepoolne leping sõlmitakse ka juhul, kui õpilane sooritab ettevõttepraktika mõnes välisriigis.

Ettevõttepraktika jooksul täidab õpilane praktikapäevikut ja koostab praktikaaruande, mille esitab erialaõpetajale retsenseerimiseks. Toimub praktika avalik kaitsmine.

Jookide tehnoloogia erialal teostatakse praktikat kokku  36+8 EKAP-it, mis jaguneb :

  • Mittealkohoolsete jookide  ja õllepraktika tootmise praktika 12 EKAP-it
  • Veini valmistamise praktika 12 EKAP-it
  • Piiritusjookide valmistamise praktika 12 EKAP-it
  • Spetsialiseerumispraktika (mittealkohoolsete jookide tootmine/õlle tootmine/veini tootmine/piiritusjookide tootmine) 8 EKAP-it

 

Lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud jookide tehnoloogia eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja vähemalt ühe spetsialiseerumise õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=4162