Prindi see Leht

Pagar-kondiiter (keskhariduse baasil)

Pagar-Kondiitri eriala keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat

Pagar – kondiitri erialal õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi, oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd, oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides, on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele, vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades, töötab oma tervist ja keskkonda säästes, teeb eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline, omab suhtlemis-, analüüsi ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks.

 

Õppekava struktuur

1. Üld- ja põhiõpingute moodulid (sh praktika)

Üldõpingud 12 õn

 • Sissejuhatus toidutööstuse valdkonda 1 õn
 • Majanduse ja ettevõtluse alused 2 õn
 • Töökeskkond 2 õn
 • Toitumise alused 1 õn
 • Toiduohutus 3 õn
 • Kommunikatsioon 3 õn

 

Põhiõpingud 33 õn

 • Toorainete õpetus 2 õn
 • Töökorraldus ettevõttes 4 õn
 • Toiduainete keemia 1 õn
 • Pagaritoodete tehnoloogia 9 õn
 • Kondiitritoodete tehnoloogia 6 õn
 • Pagari praktiline töö 8 õn
 • Kondiitri praktiline töö 3 õn

Praktika töökeskkonnas 20 õn

2. Valikõpingute moodulid 14 õn

 • Eriala inglise keel 2 õn
 • Toiduainete keemia alused 2 õn
 • Joonestamine 1 õn
 • Infotehnoloogia 1õn
 • Sanitatsioon 1 õn
 • Toidutööstuse protsessid 3õn
 • Piimatehnoloogia algõpetus 1 õn
 • Lihatehnoloogia algõpetus 1 õn
 • Aedviljatehnoloogia algõpetus 1 õn
 • Kalatehnoloogia algõpetus 1õn

Praktiline õpe õppekeskkonnas toimub paralleelselt õppetööga kooli laboratooriumis ja õppetööstuses. Õppetööstuse praktika viiakse läbi ühenädalaste tsüklitena ja vajadusel jooksvalt õppetööstuse juhataja kõrval.

Ettevõttepraktika on jagatud mitmesse ossa. Ettevalmistus ettevõttepraktika toimumiseks algab suuliste kokkulepete tegemisega ettevõtte, kooli ja õpilase vahel. Vahetult enne ettevõttepraktikale suunamist toimub koolis õppijate juhendamine praktikakorralduse, praktika sisu, hügieeni ja tööohutuse suhtes. Ettevõttepraktika esimese nädala jooksul sõlmitakse ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kolmepoolne kirjalik leping. Kolmepoolne leping sõlmitakse ka juhul, kui õpilane sooritab ettevõttepraktika mõnes välisriigis.

Ettevõttepraktika jooksul täidab õpilane praktikapäevikut ja koostab praktikaaruande, mille esitab erialaõpetajale retsenseerimiseks. Toimub praktika avalik kaitsmine. Valikõpingute valiku võimalused ja tingimused. Valikmoodulid valib kool lähtudes eriala vajadustest ja olenevalt olemasolevatest võimalustest. Valikõpingud on eriala toetavad moodulid.

Toidutööstuse erialade iseärasuseks on hea toiduainete keemia ja laboritööde tundmine. Valikõpinguteks on:

 • Eriala inglise keel 2 õn
 • Toiduainete keemia alused 2 õn
 • Joonestamine 1 õn
 • Infotehnoloogia 1õn
 • Sanitatsioon 1 õn
 • Toidutööstuse protsessid 3õn
 • Piimatehnoloogia algõpetus 1 õn
 • Lihatehnoloogia algõpetus 1 õn
 • Aedviljatehnoloogia algõpetus 1 õn
 • Kalatehnoloogia algõpetus 1õn

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=430