↑ Tagasi Dokumendid-le

Prindi see Leht

VÕTA

VÕTA eesmärk

VÕTA eesmärk on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese teadmisi, oskusi ja pädevusi sõltumata nende omandamise viisist. VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTAt saab kasutada:

 • sisseastumisel
 • poolelijäänud õpingute jätkamisel
 • õppekava vahetamisel
 • kutse andmisel

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid
 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut
 • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi

Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga!

VÕTA hariduse omandamisel

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ning annab neile võimaluse ennast teostada. Kasu on vastastikune, kuna õppima tulevad elukogemusega ja motiveeritud õppijad, kes rikastavad teoreetilisi õpinguid praktilise kogemusega ja on võimelised kooli kiiremini lõpetama.

VÕTA kutse andmisel

VÕTA on oluline vahend kompetentsuse hindamiseks kutse andmise protsessis. Kutsesüsteemi eesmärgiks on Eesti tööjõu konkurentsivõime tõstmine ja töötajate oskuste ja teadmiste hindamine ja tunnustamine sõltumata nende omandamise viisist. Kutsetunnistus näitab, et inimese teadmised ja oskused vastavad kutsestandardis esitatud nõuetele. Mõnedes reguleeritud valdkondades on kutsetunnistuse olemasolu nõutav.

Mida hinnatakse?

 • Mitte kogemust, vaid sellest õpitut
 • Teadmisi, oskusi, pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada
 • Vastavust õppeaine, õppeainete bloki (mooduli) ning õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele või kutsestandardile
 • Vastaval tasemel toimetulekut
 • Tervikut, mitte üksikuid aineid

Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev enesehindamine ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

Varasemate õpingute ja (erialase) töökogemuse arvestamist (VÕTA) reguleerib Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis direktori käskkirjaga kinnitatud VÕTA kord.

Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse õppija või õppeasutusse kandideerija taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada kooli direktorile. Taotlust hindab direktori käskkirjaga kinnitatud komisjon. Taotlus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Otsusest teavitatakse taotlejat kirja teel.

Vajalikud vormid:

1) Lisa 1 (õppeainete ülekandmise taotlus)

2) Lisa 2 (töökogemuse ülekandmise taotlus)

3) Ainult hinnete ülekandmise avaldus

Lisaks tuleb esitada õpinguid tõendavad dokumendid, näiteks koolitunnistus, diplom, akadeemiline õiend, õpitulemuste kaart, aineprogramm, õpilasvahetuse leping, ametijuhend, välispraktika leping/aruanne, laiendatud CV, praktikaaruanne, ainekava, projektides osalemist tõendavad dokumendid, iseloomustav hinnang töökohalt, näited tehtud töödest, Europassi keelepass, Europass, koolitustõendid, osaoskuste ja kutsetunnistused jms. Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja muude materjalide õigsuse eest.

Kui taotleja ei ole rahul varasemate õpingute ja/või töökogemuse arvestamise taotlusele saadud vastusega, siis on õigus otsus vaidlustada kahe töönädala jooksul pärast otsusest teadasaamist, esitades vaide kooli direktori nimele.

Taotlejal on võimalus varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega seotud küsimustes pöörduda õppeosakonna juhataja ja/või erialakoordinaatori poole.

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=6461