Õppimine

õpingute alustamiseks peab olema omandatud põhiharidus

Koka õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärgiks on võimaldada põhihariduse omandanud õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates organisatsioonides ja ettevõtetes ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 

Õppekava õpiväljundid:

Õppija:

 • valmistab ja serveerib toitu, arvestades klientide vajadusi, ootusi ja soove, lähtuvalt suurköögi või restoraniköögi töö eripärast;
 • teenindab toitlustusettevõttes, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ning suurköögi või restoranitöö eripära;
 • järgib tööohutus-, keskkonnaohutus- ja hügieeninõudeid;
 • väärtustab erinevate toidukultuuride mitmekesisust;
 • töötab iseseisvalt, tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult suurköögis või restoranis, lähtudes kokatöö eetikast;
 • korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd suurköögis või restoranis;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
 • mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
 • kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
 • mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
 • mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
 • kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

 

Teoreetiline õppetöö

toimub vaheldumisi praktilise õppega. Õpitakse erialaaineid ja üldaineid (omandatakse kutsekeskharidus).

Praktika

Toimub kooli poolt aktsepteeritud praktikaettevõtetes, töökeskkonnas juhendaja juhendamisel ja peab vastama tingimustele, mis võimaldavad praktika eesmärkide täitmise ning õpitud teadmiste ja oskuste praktilise rakendamise töökeskkonnas.

Kool kindlustab õppijad praktikakohtadega, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkide kohaselt, praktika koolipoolse juhendamise ja praktika tulemuslikkuse hindamise.

Kooli, õpilase ja praktikaettevõtte vahelised suhted reguleeritakse enne praktika algust sõlmitava kolmepoolse lepinguga. Praktikat sooritatakse erinevates majutus- ja toitlustusettevõtetes, sh. koolisööklas ja Olustvere Mõisas.

Praktika jooksul toimub eelnevalt õpitud teoreetiliste teadmiste kinnistamine.

Koka erialal teostatakse praktikat kokku 36 EKAP-it, mis jaguneb kaheks erinevaks praktikaks:

 • Abikoka praktika 15 EKAP-it, mis sooritatakse  esimesel kursusel
 • Kokatöö praktika 21 EKAP-it, mis sooritatakse teisel ja kolmandal kursusel

 

Kooli lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud koka eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õpingute lõpetamisel õpilane sooritab kokk tase 4 kutseeksami, kus ta demonstreerib praktilisi oskusi, planeerides, valmistades ja serveerides individuaalselt kolmekäigulise eine koos joogi valmistamisega.

 

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamaks erinevates toitlustusettevõtetes.

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Helme Uusen / Õppeosakonna sekretär

 • Telefon: +372 437 4244
 • e-post: metoodika [at] olustvere.edu.ee

Malle Peterson / Toitlustuse valdkonna  koordinaator

 • e-post: malle.peterson [at] olustvere.edu.ee
Language
Estonian
Field: 
Majutamine ja toitlustamine
Pictures: 
Jobs pretext: 

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamaks erinevates toitlustusettevõtetes

Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kutsekeskhariduse esmaõppe 4. taseStatsionaarne, päevane õpePõhiharidus3 aastat
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Table title: 
Dokumentide vastuvõtu periood: 02.05-11.08.2023
Saki päise pilt: 
Toidu foto