Vastuvõtu kordOlustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaste vastuvõtu kord

1. Käesoleva korra koostamise aluseks on haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“.

2. Dokumente võetakse vastu Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis 2020/2021 õppeaastaks väljakuulutatud aegadel tööpäeviti kella 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.00 või elektrooniliselt SAIS keskkonnas alljärgnevalt:

Kutsekeskhariduse õppekavadele:

4.05-7.08.2020

 • Põllumajandustöötaja  
 • Kokk
 • Maaturism
 • Toiduainete töötlemine
 • Pagar-kondiiter

 

Kutseõppe õppekavadele:

4.05 – 21.08.2020

 • Raamatupidaja
 • Sekretär
 • Bürootöötaja

 

4.05 -28.08.2020

 • Keraamika

 

4.05-7.09.2020

 • Tekstiilkäsitöö tase 4
 • Kangakuduja

 

4.05-11.09.2020

 • Põllumajandustöötaja
 • Põllumajandustootja
 • Kokk
 • Jookide tehnoloogia
 • Lihatoodete tehnoloogia

 

4.05-30.09.2020

 • Turismikorraldaja

 

4.05-30.10.2020

 • Mesinik

 

4.05-27.11.2020

 • Masinkuduja

 

4.05-11.12.2020

 • Kondiiter

 

2021.a avatakse vastuvõtt järgmistele erialadele:

 • Klaasipuhuja assistent
 • Pagar

 

2022.a avatakse vastuvõtt järgmistele erialadele:

 • Tekstiilkäsitöö tase 5

 

3. Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat

3.1 esitama vormikohase avalduse (vorm kooli veebilehel www.olustvere.edu.ee) ja teised nõutud dokumendid (vt punkt 4);

3.2 tegema vastuvõtukatsed (vt punkt 8);

4. Õpilaskandidaat esitab elektrooniliselt või paberkandjal järgmised dokumendid:

4.1 vormikohane avaldus;

4.2 haridust tõendav kooli lõputunnistuse originaal või selle koopia;

4.3 isikut tõendav dokument (paberkandjal esitatavate dokumentide korral) või koopia isikut tõendavast dokumendist elektrooniliselt esitatud materjalide korral;

5. Kutsekeskhariduse õppekavadel lisaks esitada foto 3x4 foto.

6. Paberkandjal dokumente võetakse vastu Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis kooli veebilehel avaldatud aegadel (vt punkt 2).

7. Vastuvõtudokumentide esitamisel nõustatakse õpilaskandidaate õppekava ja õppevormi valikul.

8. Dokumentide vastuvõtuperioodi lõppedes (täpne aeg vt punkt 2) viiakse läbi sisseastumisvestlus, test või individuaalne proovitöö järgmiselt:

8.1 erialatest põllumajandustootja erialal (16.09.20);

8.2 motivatsioonikiri ja erialatest raamatupidaja erialal (24.-28.08.20)

8.3 ankeet mesiniku erialal (avaldatakse kooli kodulehel)

8.4 vestlus mesiniku (6.11.20), sekretäri (28.08.20), bürootöötaja (28.08.20) erialal;

8.5 Erialane kompositsioonikatse keraamika, tekstiilkäsitöö erialal ja vestlus keraamika (3.09.20), tekstiilkäsitöö (7.09.20)ning masinkuduja (30.11.20) erialal.

9. Lisaks punktis 8.5 nimetatud tingimustele peab keraamika eriala õpilaskandidaat esitama kuni kolm omavalmistatud keraamilist eset ja tekstiilkäsitöö erialal kolm omavalmistatud käsitööeset.

10. Lisaks punktis 4 esitatud dokumentidele esitab turismikorraldaja erialal õppida soovija elulookirjelduse, millega tõendab oma eelnevat turismialast kogemust (juhul kui see ei nähtu haridust tõendaval dokumendil või esitatud avalduses töökoha andmetest).

11. Testide ja vestluste tulemusi arvestatakse järgmiselt:

11.1 sekretäri ja bürootöötaja vestlusel hinnatakse suhtlemisoskust, motiveeritust õppimiseks sh praktiseerimiseks ettevõttes. Valikukriteeriumiks on eesti keele hinne lõputunnistusel. Sekretäri vastuvõtu tingimus on inglise keele oskus B1 tasemel.

11.2 raamatupidaja erialal saadetakse motivatsioonikiri ja sooritatakse 20 küsimusega valikvastustega test. Aega testi sooritamiseks 30 min. Vastuvõtt toimub õigesti vastanute vahel pingerea alusel. Vastuvõtu tingimus on inglise keele oskus B1 tasemel

11.3 põllumajandustootja erialal sooritatakse test, mis on koostatud põllumajandustöötaja 4.tasemel omandatud teadmiste baasil.

11.4 tekstiilkäsitöö ja keraamika kompositsiooniülesanne antakse kohapeal paberkandjal (materjalid koolis olemas). Tulemus kujuneb 65% vestluse, 20% esitatud käsitööeseme ja 15% põhjal.

11.5 mesiniku eriala vestlusel hinnatakse õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni (4 p), kutseala tundmist (8 p), suhtlemisoskust (4 p) ja valmisolekut õppetööks (4). Pingerida kujuneb vastuvõtukomisjoni liikmete punktide kogusummast, iga kandidaadi tulemus otsustatakse kohe pärast vestlust.

12. Kool teatab õpilaskandidaatidele kooli vastuvõtust esimesel võimalusel.

13. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast ja vabanenud kohale võib asuda samal aastal kandideerinute pingereast järgmine õpilaskandidaat.

14.Vabade kohtade olemasolul võetakse teistes õppeasutustes samal erialal õppinud õpilasi vastu avalduse ja varasemaid õpinguid tõendava akadeemilise õiendi ja/või õppija õpitulemuste arvestamise kaardi alusel.

15.Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis õppetöö katkestanud õpilaste kooli ennistamise otsustavad erialakoordinaator ja õppeosakonna juhataja.

 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaste vastuvõtu kord

1. Käesoleva korra koostamise aluseks on haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“.

2. Dokumente võetakse vastu Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis 2020/2021 õppeaastaks väljakuulutatud aegadel tööpäeviti kella 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.00 või elektrooniliselt SAIS keskkonnas alljärgnevalt:

Kutsekeskhariduse õppekavadele:

4.05-7.08.2020

 • Põllumajandustöötaja  
 • Kokk
 • Maaturism
 • Toiduainete töötlemine
 • Pagar-kondiiter

 

Kutseõppe õppekavadele:

4.05 – 21.08.2020

 • Raamatupidaja
 • Sekretär
 • Bürootöötaja

 

4.05 -28.08.2020

 • Keraamika

 

4.05-7.09.2020

 • Tekstiilkäsitöö tase 4
 • Kangakuduja

 

4.05-11.09.2020

 • Põllumajandustöötaja
 • Põllumajandustootja
 • Kokk
 • Jookide tehnoloogia
 • Lihatoodete tehnoloogia

 

4.05-30.09.2020

 • Turismikorraldaja

 

4.05-30.10.2020

 • Mesinik

 

4.05-27.11.2020

 • Masinkuduja

 

4.05-11.12.2020

 • Kondiiter

 

2021.a avatakse vastuvõtt järgmistele erialadele:

 • Klaasipuhuja assistent
 • Pagar

 

2022.a avatakse vastuvõtt järgmistele erialadele:

 • Tekstiilkäsitöö tase 5

 

3. Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat

3.1 esitama vormikohase avalduse (vorm kooli veebilehel www.olustvere.edu.ee) ja teised nõutud dokumendid (vt punkt 4);

3.2 tegema vastuvõtukatsed (vt punkt 8);

4. Õpilaskandidaat esitab elektrooniliselt või paberkandjal järgmised dokumendid:

4.1 vormikohane avaldus;

4.2 haridust tõendav kooli lõputunnistuse originaal või selle koopia;

4.3 isikut tõendav dokument (paberkandjal esitatavate dokumentide korral) või koopia isikut tõendavast dokumendist elektrooniliselt esitatud materjalide korral;

5. Kutsekeskhariduse õppekavadel lisaks esitada foto 3x4 foto.

6. Paberkandjal dokumente võetakse vastu Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis kooli veebilehel avaldatud aegadel (vt punkt 2).

7. Vastuvõtudokumentide esitamisel nõustatakse õpilaskandidaate õppekava ja õppevormi valikul.

8. Dokumentide vastuvõtuperioodi lõppedes (täpne aeg vt punkt 2) viiakse läbi sisseastumisvestlus, test või individuaalne proovitöö järgmiselt:

8.1 erialatest põllumajandustootja erialal (16.09.20);

8.2 motivatsioonikiri ja erialatest raamatupidaja erialal (24.-28.08.20)

8.3 ankeet mesiniku erialal (avaldatakse kooli kodulehel)

8.4 vestlus mesiniku (6.11.20), sekretäri (28.08.20), bürootöötaja (28.08.20) erialal;

8.5 Erialane kompositsioonikatse keraamika, tekstiilkäsitöö erialal ja vestlus keraamika (3.09.20), tekstiilkäsitöö (7.09.20)ning masinkuduja (30.11.20) erialal.

9. Lisaks punktis 8.5 nimetatud tingimustele peab keraamika eriala õpilaskandidaat esitama kuni kolm omavalmistatud keraamilist eset ja tekstiilkäsitöö erialal kolm omavalmistatud käsitööeset.

10. Lisaks punktis 4 esitatud dokumentidele esitab turismikorraldaja erialal õppida soovija elulookirjelduse, millega tõendab oma eelnevat turismialast kogemust (juhul kui see ei nähtu haridust tõendaval dokumendil või esitatud avalduses töökoha andmetest).

11. Testide ja vestluste tulemusi arvestatakse järgmiselt:

11.1 sekretäri ja bürootöötaja vestlusel hinnatakse suhtlemisoskust, motiveeritust õppimiseks sh praktiseerimiseks ettevõttes. Valikukriteeriumiks on eesti keele hinne lõputunnistusel. Sekretäri vastuvõtu tingimus on inglise keele oskus B1 tasemel.

11.2 raamatupidaja erialal saadetakse motivatsioonikiri ja sooritatakse 20 küsimusega valikvastustega test. Aega testi sooritamiseks 30 min. Vastuvõtt toimub õigesti vastanute vahel pingerea alusel. Vastuvõtu tingimus on inglise keele oskus B1 tasemel

11.3 põllumajandustootja erialal sooritatakse test, mis on koostatud põllumajandustöötaja 4.tasemel omandatud teadmiste baasil.

11.4 tekstiilkäsitöö ja keraamika kompositsiooniülesanne antakse kohapeal paberkandjal (materjalid koolis olemas). Tulemus kujuneb 65% vestluse, 20% esitatud käsitööeseme ja 15% põhjal.

11.5 mesiniku eriala vestlusel hinnatakse õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni (4 p), kutseala tundmist (8 p), suhtlemisoskust (4 p) ja valmisolekut õppetööks (4). Pingerida kujuneb vastuvõtukomisjoni liikmete punktide kogusummast, iga kandidaadi tulemus otsustatakse kohe pärast vestlust.

12. Kool teatab õpilaskandidaatidele kooli vastuvõtust esimesel võimalusel.

13. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast ja vabanenud kohale võib asuda samal aastal kandideerinute pingereast järgmine õpilaskandidaat.

14.Vabade kohtade olemasolul võetakse teistes õppeasutustes samal erialal õppinud õpilasi vastu avalduse ja varasemaid õpinguid tõendava akadeemilise õiendi ja/või õppija õpitulemuste arvestamise kaardi alusel.

15.Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis õppetöö katkestanud õpilaste kooli ennistamise otsustavad erialakoordinaator ja õppeosakonna juhataja.