Nõuded alustamiseks:

Õppima on oodatud põhiharidust omavad õppijad, kes soovivad end täiendada või põhiteadmisi omandada  ja kelle tervislik seisund võimaldab õppida ning töötada kondiitri erialal

 

Õppimine

 • Õppeaeg 1 aasta (60 EKAPit)
 • õppetöö on õppijale tasuta
 • teoreetiline ja praktiline õpe koolis toimub neljapäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus (teisipäev – reede)
 • suur osa õppekavast läbitakse on praktikana pagar- kondiitritööstuses ja iseseisva tööna.

Kondiitri eriala õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi, oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd, oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides, on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele, vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades, töötab oma tervist ja keskkonda säästes, teeb eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline, omab suhtlemis-, analüüsi ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks.

 

Õppekava õpiväljundid:

Õppija:

 • valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid kondiitritooteid lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
 • korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutse-eetikast;
 • analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstustes või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;

Praktika

Praktiline õpe õppekeskkonnas toimub paralleelselt õppetööga kooli laboratooriumis ja õppetööstuses.

Ettevalmistus ettevõttepraktika toimumiseks algab suuliste kokkulepete tegemisega ettevõtte, kooli ja õpilase vahel. Vahetult enne ettevõttepraktikale suunamist toimub koolis õppijate juhendamine praktikakorralduse, praktika sisu, hügieeni ja tööohutuse suhtes. Ettevõttepraktika esimese nädala jooksul sõlmitakse ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kolmepoolne kirjalik leping.

Ettevõttepraktika jooksul täidab õpilane praktikapäevikut ja koostab praktikaaruande, mille esitab erialaõpetajale retsenseerimiseks. Toimub praktika avalik kaitsmine.

Kondiitri erialal teostatakse praktikat kokku 20 EKAP-it

Praktika ettevõtted: Tallink, Eesti Pagar, Werneri kohvik jt.

 

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kondiitri eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel

 

Võimalused tööturul

Kondiitri eriala lõpetajad võivad tööle asuda suurtes pagari – kondiitritööstustes, väikestes pagari – kondiitri ettevõtetes või eraettevõtjana.

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

 • Õppeosakonna sekretär
  tel +372 4374244
  e-post: metoodika [at] olustvere.edu.ee
 • Toiduainete töötlemise valdkonna koordinaator
  e-post: edgar.lepman [at] olustvere.edu.ee
Language
Estonian
Field: 
Toiduainete töötlemine
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kutseõppe esmaõppe 4. taseMittestatsionaarne õpePõhiharidus1. aasta
Table description: 
Dokumentide vastuvõtu periood: 01.08-11.12.2022
Saki järjekord: 
3