Veel

Jookide tehnoloogia, tase 4 (mittestatsionaarne õpe)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõppe esmaõppe 4. taseÕppevormMittestatsionaarne õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta 6 kuud

Nõuded alustamiseks: Õppima on oodatud vähemalt põhiharidust omavad õppijad, kes soovivad end täiendada või põhiteadmisi omandada.

Õppimine

 • Õppeaeg 1,5 aasta (90 EKAPit)
 • õppetöö on õppijale tasuta
 • teoreetiline ja praktiline õpe koolis toimub nelja päevaste sessioonidena 1-2 korda kuus
 • suur osa õppekavast läbitakse on praktikana jooke tootvas ettevõtetes ja iseseisva tööna.

Vastuvõtutingimused

 • õpingute alustamiseks nõutud põhiharidus, vestlus, ANKEET

Jookide tehnoloogia eriala õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi, oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd, oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides, on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele, vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades, töötab oma tervist ja keskkonda säästes, teeb eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline, omab suhtlemis-, analüüsi ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks.

Õppekava õpiväljundid:

Õppija:

 • teeb tehnoloogilise juhendi alusel mittealkohoolsete või alkohoolsete jookide valmistamise protsessis erinevaid tööoperatsioone, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
 • korraldab oma tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub oma töös kutse-eetikast;  
 • analüüsib, hindab, teeb ettepanekuid enda ning meeskonnatöö parendamiseks mittealkohoolseid või alkohoolseid jooke tootvas ettevõttes;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtudes joogitööstuse valdkonna arengust;

Praktikakorraldus

Praktiline õpe õppekeskkonnas toimub paralleelselt õppetööga kooli laboratooriumis ja õppetööstuses.

Ettevalmistus ettevõttepraktika toimumiseks algab suuliste kokkulepete tegemisega ettevõtte, kooli ja õpilase vahel. Vahetult enne ettevõttepraktikale suunamist toimub koolis õppijate juhendamine praktikakorralduse, praktika sisu, hügieeni ja tööohutuse suhtes. Ettevõttepraktika esimese nädala jooksul sõlmitakse ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kolmepoolne kirjalik leping. Kolmepoolne leping sõlmitakse ka juhul, kui õpilane sooritab ettevõttepraktika mõnes välisriigis.

Ettevõttepraktika jooksul täidab õpilane praktikapäevikut ja koostab praktikaaruande, mille esitab erialaõpetajale retsenseerimiseks. Toimub praktika avalik kaitsmine.

Jookide tehnoloogia erialal teostatakse praktikat kokku 24+3 EKAP-it, mis jaguneb:

 • Mittealkohoolsete jookide  ja õllepraktika tootmise praktika 9 EKAP-it
 • Veini valmistamise praktika 8 EKAP-it
 • Piiritusjookide valmistamise praktika 7 EKAP-it
 • Spetsialiseerumispraktika (mittealkohoolsete jookide tootmine/õlle tootmine/veini tootmine/piiritusjookide tootmine) 3 EKAP-it

Lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud jookide tehnoloogia eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja vähemalt ühe spetsialiseerumise õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Toiduainete töötlemise valdkonna koordinaator