Kokk, tase 4 (Mittestatsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: 3.05-20.09.2021
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõppe esmaõppe 4. taseÕppevormMittestatsionaarne õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Nõuded alustamiseks: Õppima on oodatud põhiharidust omavad ning erialal töötavad kokad/abikokad, kes soovivad end täiendada või põhiteadmisi omandada.

 

Õppimine

õppekava läbimisel on võimalik sooritada Koka kutseeksam.

 • õppetöö on õppijale tasuta
 • teoreetiline ja praktiline õpe koolis toimub kolmepäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus (neljapäevast laupäevani)
 • suur osa õppekavast läbitakse on praktikana toitlustusettevõtetes ja iseseisva tööna.

 

Vastuvõtutingimused

 • avaldus
 • põhiharidust tõendav dokument
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • 2 fotot

 

Koka eriala omandamiseks õpitakse

Õppija:

 1. valmistab ja serveerib toitu, arvestades klientide vajadusi, ootusi ja soove, lähtuvalt suurköögi või restoraniköögi töö eripärast;
 2. teenindab toitlustusettevõttes, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ning suurköögi või restoranitöö eripära;
 3. järgib tööohutus-, keskkonnaohutus- ja hügieeninõudeid;
 4. väärtustab erinevate toidukultuuride mitmekesisust;
 5. töötab iseseisvalt, tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult suurköögis või restoranis, lähtudes kokatöö eetikast;
 6. korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd suurköögis või restoranis;
 7. väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
 8. mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 9. suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
 10. kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
 11. mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
 12. mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
 13. kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

 

Praktika toimub koolis ja ettevõttes.

Praktika toimub kooli poolt aktsepteeritud praktikaettevõtetes, töökeskkonnas juhendaja juhendamisel ja peab vastama tingimustele, mis võimaldavad praktika eesmärkide täitmise ning õpitud teadmiste ja oskuste praktilise rakendamise töökeskkonnas. Kool kindlustab õppijad praktikakohtadega, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkide kohaselt, praktika koolipoolse juhendamise ja praktika tulemuslikkuse hindamise. Kooli, õpilase ja praktikaettevõtte vahelised suhted reguleeritakse enne praktika algust sõlmitava kolmepoolse lepinguga. Praktikat sooritatakse erinevates majutus- ja toitlustusettevõtetes. Praktika jooksul toimub eelnevalt õpitud teoreetiliste teadmiste kinnistamine.

Koka erialal teostatakse praktikat kokku 38 EKAP-it, mis jaguneb kaheks erinevaks praktikaks:

 • Abikoka praktika 15 EKAP-it, mis sooritatakse  esimesel kursusel
 • Kokatöö praktika 23 EKAP-it, mis sooritatakse esimesel ja teisel kursusel.
 • Restoranitöö praktika 4 EKAP-it, mis sooritatakse teisel kursusel

 

Võimalused tööturul:

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks:

 • kokana erinevates toitlustusettevõtetes
 • asutada iseseisev toitlustusettevõte

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Helme Uusen / Õppeosakonna sekretär

 • Telefon: +372 437 4244
 • e-post: metoodika@olustvere.edu.ee

Malle Peterson / Toitlustusvaldkonna koordinaator

 • e-post: malle.peterson@olustvere.edu.ee