Veel

Mesindussaaduste tootja, tase 5 (Mittestatsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: 24.03-16.04.2023

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõppe jätkuõpe 5. taseÕppevormMittestatsionaarne õpeEeldus alustamiseksMesinik 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu ning erialane töökogemus mesinikuna vähemalt neli õpingule eelnevat aastat.Õppeaeg6 kuud

Vastuvõtutingimused:

Omandatud keskharidus ja Mesinik 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside olemasolu ning erialane töökogemus mesinikuna vähemalt neli õpingule eelnevat aastat.

Ankeet (vastuvõtuperioodil SAIS keskkonnas ja kooli kodulehel)

Õppimine

Õppetöö on õppijale tasuta.

Teoreetiline ja praktiline õpe toimub sessioonidena 1-2 korda kuus 3 -5 päevaste sessioonidena

Praktika toimub isiklikus mesilas etteantud ülesandeid täites ja ennast täiendades

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile (mesinik, tase 5) vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga.

 

ÕPPEKAVA ÕPIVÄLJUNDID

  1. hindab ja analüüsib oma teadmiste taset, määrab kindlaks mesinduse valdkonna sh üldisemalt ka taimekasvatuse ja loomakasvatuse valdkonna  koolitusvajaduse enesetäiendamiseks, õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt ning motiveerib meeskonda ja mesilaste pidajaid  end täiendama;
  2. väärtustab mesilas erialaseid kutseoskusi, rakendades kutseala põhimõtteid, teooriaid ja tehnoloogiaid loovalt nii tavalistes kui ka uudsetes töösituatsioonides;
  3. kavandab ja korraldab ettevõtte tegevust, planeerib töömahud ja tööjõuvajaduse, peab arvestust majandustegevuse üle ning vastutab oma tööülesannet täitmise eest;
  4. valib ja kasutab iseseisvalt tööülesannete täitmiseks selleks sobivaid töö- ja probleemlahenduse meetodeid, vastutab oma tööülesannete täitmise eest; põhjendab üksikasjalikult oma seisukohti ja väljendab neid ka endale uudsetes situatsioonides avalikus ja ka ametlikus suhtluses;
  5. hindab adekvaatselt oma tööd ning võtab vastu otsuseid töötulemuste parendamiseks ja juhendab kaastöötajaid tavapärastes ja  muutuvates situatsioonides; osaleb tulemuslikult erinevate meeskondade töös ning on võimeline neid vajaduse korral moodustama ja juhtima;
  6.  kasutab mesindusalaseid arvutirakendusi ning interneti võimalusi, suhtub kriitiliselt saadaoleva teabe usaldusväärsusesse hinnates selle tõesust, rakendab infotehnoloogilisi vahendeid teabe loomiseks ja esitamiseks.

 

Õppekava koostamise aluseks on:

1) Mesinik, tase 5 kutsestandard

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10747260

2) Kutseharidusstandard

https://www.riigiteataja.ee/akt/117042019006

Õppekava rakenduskavaga