Veel

Pagar-kondiiter tase 4 (statsionaarne õpe keskhariduse baasil)

Dokumentide vastuvõtu periood: mai 2021

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutsekeskhariduse esmaõppe 4. taseÕppevormStatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg2. aastat

Pagar-kondiitri eriala keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat

Pagar – kondiitri eriala õppekava võimaldab õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks toiduainetööstuses ja toiduaineid käitlevates ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi, oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd, oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides, on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele, vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades, töötab oma tervist ja keskkonda säästes, teeb eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline, omab suhtlemis-, analüüsi ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks.

 

Õppekava õpiväljundid:

Õppija:

 • valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagaritooteid lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
 • korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutse-eetikast;
 • analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstustes või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

Õppima võib asuda õppija, kes on omandanud keskhariduse ja kelle tervislik seisund võimaldab õppida ning töötada pagar – kondiitri erialal

 

Praktika

Praktiline õpe õppekeskkonnas toimub paralleelselt õppetööga kooli laboratooriumis ja õppetööstuses. Õppetööstuse praktika viiakse läbi ühenädalaste tsüklitena.

Ettevalmistus ettevõttepraktika toimumiseks algab suuliste kokkulepete tegemisega ettevõtte, kooli ja õpilase vahel. Vahetult enne ettevõttepraktikale suunamist toimub koolis õppijate juhendamine praktikakorralduse, praktika sisu, hügieeni ja tööohutuse suhtes. Ettevõttepraktika esimese nädala jooksul sõlmitakse ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kolmepoolne kirjalik leping.

Ettevõttepraktika jooksul täidab õpilane praktikapäevikut ja koostab praktikaaruande, mille esitab erialaõpetajale retsenseerimiseks. Toimub praktika avalik kaitsmine.

Pagar – kondiitri erialal teostatakse praktikat kokku 48 EKAP-it, mis jaguneb kaheks praktikaks:

 • Abipagari ja pagari praktika 25 EKAP-it
 • Kondiitri praktika 23 EKAP-it

Praktika ettevõtted: Tallink, Eesti Pagar, Werneri kohvik jt.

 

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud pagar – kondiitri eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud pagar tase 4 või kondiiter tase 4 kutseeksami.

 

Võimalused tööturul

Pagar – kondiitri eriala lõpetajad võivad tööle asuda suurtes pagaritööstustes, väikestes pagari – kondiitri ettevõtetes või eraettevõtjana.

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

 • Õppeosakonna sekretär
  tel +372 4374244
  e-post: metoodika@olustvere.edu.ee
 • Toiduainete töötlemise valdkonna koordinaator
  e-post: edgar.lepman@olustvere.edu.ee