Tekstiilkäsitöö, tase 5 kangakudumise spetsialiseerumine (Mittestatsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: 3.05 - 3.09.2021
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõppe jätkuõpe 5. taseÕppevormMittestatsionaarne õpeEeldus alustamiseksomandatud keskharidus ja vähemalt EKR 4. taseme kutse tekstiilkäsitöö erialal või vastavad kompetentsidÕppeaeg1. aasta

Õppimine

 • Õppeaeg 1 aasta (60 EKAPit)

 • Õppija saab baasoskused liht- ja liitsidustes ning tuletatud sidustega kangaste rakendamisest, kudumisest ja viimistlemisest, samuti käsitöötoodete ja teenuste arendusest ning turundusest, erialasest nõustamisest ja juhendamisest ning ettevõtlusega alustamise võimalustest.

 • Õppetöö on õppijale tasuta.

 • Teoreetiline ja praktiline õpe koolis toimub kolmepäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus (neljapäevast laupäevani).

 

Vastuvõtutingimused

 • avaldus

 • keskharidust tõendav dokument

 • isikut tõendava dokumendi koopia

 • EKR 4. taseme kutset või vastavaid kompetentse tõendav dokument

 • individuaalne vestlus

 • kompositsioonikatse

 • vestlusele kaasa 3 omavalmistatud käsitööeset

 

Tekstiilkäsitöö eriala kangakudumise spetsialiseerumise 5. taseme õppe omandamiseks õpitakse …

Erinevaid kangakudumise töövõtteid ja tehnoloogiaid, tööjuhendite koostamist, meeskonnatöö planeerimist, erialast nõustamist, organiseerimist ja juhendamist, käsitöötoodete ja teenuste kujundust, arendust ning turundust, erialast arvutiõpetust, tekstiilmaterjalide värvimise erinevaid tehnoloogiaid, vööde kudumise tehnoloogiaid, fotograafia aluseid, digitaalse portfoolio koostamist, ettevõtlust.

 

Praktika toimub koolis ja ettevõttes.

Tulemus:

 • teeb iseseisvalt kavandeid, koostab tööjooniseid ja –juhendeid

 • varub ja valmistab vajaliku koguse materjali tööks ette

 • kasutab oma töös traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise

 • valmistab ja viimistleb unikaalesemeid või väikesarju

 • on valmis vastutama töörühma tööprotsessi sujuva läbiviimise ja töötajate töötulemuste eest

 • suudab organiseerida ja suunata kaastöötajate või praktikantide tööd, majandada ettevõtet ja teha koostööd sidusalade spetsialistidega

 • oskab lahendada probleeme ja teha ettepanekuid töötulemuste parandamiseks

 • peab oma tegevuses tähtsaks tööohutuse ja keskkonnahoiu reeglite järgimist, käsitöömeistri kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab ametiau

 • turundab oma toodangut, nõustab tellijaid, osutab teenuseid ja teeb allhankeid

 • säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis erialaste arengutega, jagab ja vahetab erialast informatsiooni

 • kasutab oma töös kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid, digioskusi ning sobivaid erialaseid programme.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutseeksami.

Õpingute lõpetamiseks õpilane:

Koostab juhendi alusel digitaalse portfoolio õppetöö jooksul valminud vähemalt viiest tootest ja/või teenusest  ning esitleb seda.

Esitlusmapis peavad olema:

 • esitletavate esemete/teenuste  kavandid ja tööjoonised;

 • esemete tööprotsesside lühikirjeldus;

 • fotod töö etappidest ja valmisesemetest.

Esitleb Käsitöötoodete ja teenuste arenduse moodulis valminud toodet või teenust koos selle valmimislooga (idee, teostus, turundus).

 

Võimalused tööturul:

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks:

 • käsitöölisena tekstiilkäsitööga tegelevas ettevõttes

 • asutada iseseisev käsitööettevõte.

Sisseastumisest

Lisainfo:

Helme Uusen /õppeosakonna sekretär

 • Telefon: 4374 244
 • e-post: metoodika@olustvere.edu.ee

Ingrid Uus / Käsitöö õppekavarühma kutseõpetaja

 • e-post: ingrid.uus@olustvere.edu.ee

Marika Šadeiko / Käsitöö õppekavarühma koordinaator

 • Telefon: 5059304
 • e-post: marika.shadeiko@olustvere.edu.ee

 

Helme Uusen / Õppeosakonna sekretär