Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis korraldatavate täiskasvanute täiend-, ümberõppe ja vabahariduslike koolituste läbiviimise kord


I Üldosa

 1. Käesoleva korra eesmärk on reguleerida täiskasvanute täiend-, ümberõppe ja vabahariduslike koolituste  läbiviimist Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.
 2. Koolituste läbiviimise aluseks on Täiskasvanute koolituse seadus, mis jõustus 01.07.2015.
 3. Koolituste korraldamise ning läbiviimise eest vastutab koolis projekti- ja arendusjuht, kes kaasab ülesannete täitmiseks teisi töötajaid vastavalt nende ametijuhendile ning kehtivatele kokkulepetele.

II Kursuste komplekteerimise kord

 1. Tasuliste koolituskursuste puhul on osalejate valiku aluseks  koolitustele registreerimise järjekord.
 2. ESF programmi puhul on koolitustel osalejate valiku aluseks osaleja tööalane seotus antud koolituskursuse teemaga ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud prioriteedid sihtgrupi osas. Eelistatud on koolitusega seotud erialal töötavad osalejad. Vabade koolituskohtade olemasolul võivad sellel osaleda teised ESF programmis lubatud sihtgrupid

III Koolituse korraldus

 1. Koolitust on võimalik läbida osaliselt. Osaliselt läbitud koolituse kohta väljastab kool tõendi kuhu on märgitud läbitud õppetundide nimetused, maht ning sooritatud praktilised ülesanded.
 2. Koolituse raames ette nähtud praktilised tööd viiakse läbi kooli esmase praktilise väljaõppe õppebaasides või ettevõtetes.
 3. Koolituse raames ette nähtud praktiliste tööde läbimisele eelnevalt õppijate tööohutusalane instrueerimine koolitaja või praktilise väljaõppe vastutaja poolt. Instrueerimise kohta annab iga õppija allkirja selleks ette nähtud kooli poolt välja töötatud vormile.
 4. Koolitus võib sisaldada ettevõttes toimuvat praktikat. Praktika koha õppijale kindlustab kooli poolne erialakoordinaator koostöös kooli projekti- ja arendusjuhiga. Praktika läbiviimiseks sõlmib kool ettevõttega kolmepoolse lepingu. Praktika toimub praktikajuhendi alusel, mille koostab koolitaja koostöös projekti- ja arendusjuhiga. Õppija kaitseb sooritatud praktikat koolis moodustatud komisjoni ees.
 5. Õppetööst osavõtu kohta peab kool arvestust iga koolituspäeva kohta. Õppija kinnitab oma osavõttu koolitusest oma allkirjaga kooli/või koolituse finantseerija poolt väljatöötatud koolituse osavõtugraafikus.
 6. Koolitust alustatakse ning lõpetatakse kooli direktori käskkirjaga

IV Õpilaskond, õigused ja kohustused

 1. Õpilaskonna moodustavad koolituse nimekirja kantud õppijad.
 2. Õppijad on kohustatud täitma kooli ja õpilaskodu sisekorraeeskirja ja muid õigusaktidega määratud kohustusi ning kandma vastutust nende rikkumise ees.
 3. Õppijatel on õigus saada teavet koolituse õppekava, kooli põhimääruse ning sisekorra- ja õppekorralduse kohta.
 4. Õppijatel on õigus saada õpetajatelt kokkulepitud ajal täiendavat konsultatsiooni.
 5. Õppijatel on õiguse esitada õppetegevuse parandamiseks ettepanekuid koolitaja või kooli projekti- ja arendusjuhi kaudu kooli juhtkonnale.

V Koolituse lõpetamine

 1. Koolituse läbimise kohta väljastab kool tunnistuse kui õppija on osalenud koolitusel vähemalt 80% ulatuses ning sooritanud kõik praktilised ülesanded, mis on ette nähtud õppekavas koolituse lõpetamiseks.

VII Koolituselt väljaarvamine

 1. Õppija arvatakse koolituselt välja kui ta ei osale koolitusel või ei täida kooli sise- korra ja õppekorralduse eeskirju.

VIII Koolituste eest tasumine

 1. Tasuliste koolituskursuste puhul tasub koolitusel osaleda soovija koolituse eest üldjuhul peale koolitust HTM raamatupidaja poolt esitatud arve alusel.
 2. Koolituse tasu tagastatakse kogu grupile kui koolitusega ei olnud rahul  rohkem kui 50% koolitatavatest.

I Üldosa

 1. Käesoleva korra eesmärk on reguleerida täiskasvanute täiend-, ümberõppe ja vabahariduslike koolituste  läbiviimist Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.
 2. Koolituste läbiviimise aluseks on Täiskasvanute koolituse seadus, mis jõustus 01.07.2015.
 3. Koolituste korraldamise ning läbiviimise eest vastutab koolis projekti- ja arendusjuht, kes kaasab ülesannete täitmiseks teisi töötajaid vastavalt nende ametijuhendile ning kehtivatele kokkulepetele.

II Kursuste komplekteerimise kord

 1. Tasuliste koolituskursuste puhul on osalejate valiku aluseks  koolitustele registreerimise järjekord.
 2. ESF programmi puhul on koolitustel osalejate valiku aluseks osaleja tööalane seotus antud koolituskursuse teemaga ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud prioriteedid sihtgrupi osas.
Eelistatud on koolitusega seotud erialal töötavad osalejad. Vabade koolituskohtade olemasolul võivad sellel osaleda teised ESF programmis lubatud sihtgrupid

III Koolituse korraldus

 1. Koolitust on võimalik läbida osaliselt. Osaliselt läbitud koolituse kohta väljastab kool tõendi kuhu on märgitud läbitud õppetundide nimetused, maht ning sooritatud praktilised ülesanded.
 2. Koolituse raames ette nähtud praktilised tööd viiakse läbi kooli esmase praktilise väljaõppe õppebaasides või ettevõtetes.
 3. Koolituse raames ette nähtud praktiliste tööde läbimisele eelnevalt õppijate tööohutusalane instrueerimine koolitaja või praktilise väljaõppe vastutaja poolt. Instrueerimise kohta annab iga õppija allkirja selleks ette nähtud kooli poolt välja töötatud vormile.
 4. Koolitus võib sisaldada ettevõttes toimuvat praktikat. Praktika koha õppijale kindlustab kooli poolne erialakoordinaator koostöös kooli projekti- ja arendusjuhiga. Praktika läbiviimiseks sõlmib kool ettevõttega kolmepoolse lepingu. Praktika toimub praktikajuhendi alusel, mille koostab koolitaja koostöös projekti- ja arendusjuhiga. Õppija kaitseb sooritatud praktikat koolis moodustatud komisjoni ees.
 5. Õppetööst osavõtu kohta peab kool arvestust iga koolituspäeva kohta. Õppija kinnitab oma osavõttu koolitusest oma allkirjaga kooli/või koolituse finantseerija poolt väljatöötatud koolituse osavõtugraafikus.
 6. Koolitust alustatakse ning lõpetatakse kooli direktori käskkirjaga

IV Õpilaskond, õigused ja kohustused

 1. Õpilaskonna moodustavad koolituse nimekirja kantud õppijad.
 2. Õppijad on kohustatud täitma kooli ja õpilaskodu sisekorraeeskirja ja muid õigusaktidega määratud kohustusi ning kandma vastutust nende rikkumise ees.
 3. Õppijatel on õigus saada teavet koolituse õppekava, kooli põhimääruse ning sisekorra- ja õppekorralduse kohta.
 4. Õppijatel on õigus saada õpetajatelt kokkulepitud ajal täiendavat konsultatsiooni.
 5. Õppijatel on õiguse esitada õppetegevuse parandamiseks ettepanekuid koolitaja või kooli projekti- ja arendusjuhi kaudu kooli juhtkonnale.

V Koolituse lõpetamine

 1. Koolituse läbimise kohta väljastab kool tunnistuse kui õppija on osalenud koolitusel vähemalt 80% ulatuses ning sooritanud kõik praktilised ülesanded, mis on ette nähtud õppekavas koolituse lõpetamiseks.

VII Koolituselt väljaarvamine

 1. Õppija arvatakse koolituselt välja kui ta ei osale koolitusel või ei täida kooli sise- korra ja õppekorralduse eeskirju.

VIII Koolituste eest tasumine

 1. Tasuliste koolituskursuste puhul tasub koolitusel osaleda soovija koolituse eest üldjuhul peale koolitust HTM raamatupidaja poolt esitatud arve alusel.
 2. Koolituse tasu tagastatakse kogu grupile kui koolitusega ei olnud rahul  rohkem kui 50% koolitatavatest.