Õpilaskodu sisekorraeeskirjad


Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaskodu (ühiselamu) sisekorraeeskirjad

1. Üldsätted

1.1. Õpilaskodu on õpilastele koduks. Kõik ühiselamu liikmed on vastastikku tähelepanelikud ja hoolitsevad, käituvad kultuurselt ja distsiplineeritult, ühisomandit säästvalt.

1.2. Õpilaste majutamise küsimused lahendavad kasvatajad, kursusejuhendajad ja komandant koos õppeosakonnaga.

1.3. Kõik ühiselamu elanikud sõlmivad õppeaasta algul üürilepingu. Ilma üürilepinguta elamine ühiselamus on keelatud.

1.4. Kõik ühiselamusse majutatud õpilased on kohustatud täpselt jälgima ühiselamu kodukorda:

07.15 – Äratus
07.15 – 08.15 Hommikune tualett, tubade korrastus
08.15 – 11.40 kuni
12.40 – 15.55 Õppetöö
16.00 – 18.00 Vaba aeg
18.00 – 19.30 Tundideks valmistumine
19.30 – 22.00 Vaba aeg
22.00 – 23.00 Öörahuks valmistumine
23.00 – 7.15 Öörahu

1.5. Igale toale kinnitatakse inventar, mille ümberpaigutamine ühest toast teise on keelatud.. Toas oleva inventari eest vastutavad kõik toas elavad õpilased. Ühiselamu inventari rikkumise või hävitamise korral tekkinud kahju hüvitab täielikult kahju tekitaja lapsevanem komandandi, kasvataja või majandusjuhataja poolt koostatud akti alusel.

1.6. Üldkasutatavate ruumide inventari kahjustamise või lõhkumise korral hüvitavad kahju kõik vastaval korrusel elavad õpilased (kahju summa jagatakse) juhul, kui süüdlast ei leita.

1.7. Külaliste vastuvõtmine ühiselamus peab toimuma töötaja teadmisel. Külalised viibivad majas koos külaliste vastuvõtjatega. Kõik ühiselamu elanikud vastutavad oma külaliste ja nende poolt ühiselamu sisekorra eeskirjadest kinnipidamise eest. Külalised võivad viibida majas kuni 22.00-ni. Erijuhud reguleerib kasvataja või komandant. Külalised (ka OTMK õpilased, kes ei ela ühiselamus) registreerib ühiselamu töötaja. Külaliste ööbimine ühiselamus on keelatud.

1.8. Külalistel on keelatud alkohoolsete jookide ning meelemürkide kaasatoomine, tarbimine ning levitamine ühiselamus, alkoholijoobes või meelemürkidest mõjutatuna ühiselamus viibimine.

1.9. Alates kella 23.00 viibivad õpilased ühiselamus oma toas, segamata seejuures teiste öörahu. Eriolukorrad reguleerib kasvataja või korrapidaja.

1.10. Televiisori vaatamine ja arvutikasutamine peale 23.00 toimub erikokkuleppel kasvataja või korrapidajaga.

1.11. Kord nädalas toimub ruumide põhjalik puhastus ja korrastamine.

1.12. Kooli juhtkonnal, õpetajatel, kasvatajatel on õigus toaelanike juuresolekul kontrollida tubade ja kappide korrasolekut. Õpilased peavad tagama vaba juurdepääsu oma eluruumidele (mitte jätma võtit risti lukustatud ukse ette).

1.13. Üldjuhul sõidavad õpilased nädalavahetuseks koju. Erandjuhud reguleerib ühiselamu töötaja.

1.14. Öösel ühiselamust puudumisel tuleb õpilasel eelnevalt luba küsida lapsevanemalt, klassijuhatajalt ja ühiselamu töötajalt. Õhtul kell 23.00 kontrollitakse õpilaste viibimist ühiselamus.

1.15. Õppetöö ajal ühiselamus viibivad õpilased informeerivad komandanti selle põhjusest ja registreerivad puudumise vastavasse kausta. Sel ajal ollakse oma toas takistamata koristaja tööd.

1.16. Põllumajandusvaldkonna õpilased hoiavad oma tööriided ja – jalatsid õppetalus või ruumis nr.008.

2. Ühiselamu elanike õigused ja kohustused.

2.1. Kõik ühiselamu elanikud ja nende külalised on kohustatud täitma kehtivaid sisekorra-, sanitaar-, tuleohutuse- ja kodukorra eeskirju, kooli töötajate, õpetajate ja korrapidajate asjakohaseid korraldusi.

2.2. Ühiselamu elanikud on kohustatud hoidma vabana juurdepääsutee ühiselamusse.

2.3. Kõigil ühiselamu elanikel on õigus kasutada ja kohustus korras hoida oma tuba ja üldkasutatavaid ruume. Prügi viiakse selleks ette nähtud prügikonteinerisse. Lõhutud inventarist on vaja koheselt informeerida ühiselamu töötajat.

2.4. Kõik ühiselamu elanikud on kohustatud tasuma üüri jooksva kuu 20.-ndaks kuupäevaks komandandile (kviitungi vastu) või pangaülekandega. Üüri ei maksta õppevaheajal või ettevõttepraktikal viibitud aja eest, kui on järgitud punkt 2.5. nõudeid.
Kui üürivõlgnevus on suurem, kui kahe kuu üürisumma ilma mõjuva põhjuseta,
on õigus õpilane ühiselamukohast ilma jätta.

2.5. Siirdumisel õppevaheajale või praktikale tagastavad õpilased isiklikuks kasutamiseks võetud vara ning toavõtme, korrastavad toa, ei jäta ühiselamusse toiduaineid ega isiklikke asju. Ühiselamusse on võimalik kokkuleppel komandandiga jätta hoiule isiklikke asju õppevaheajaks ja ettevõttepraktikal viibimise ajaks.

2.6. Õppevaheajaks või praktikal viibimise ajaks ühiselamu tuppa jäetud õpilaste isiklikud esemed on kasvatajatel ja komandandil õigus likvideerida.

2.7. Haigestunud õpilased informeerivad kasvatajat, komandanti või korrapidajat oma haigusest ja jäämisest ühiselamusse õppetundide ajaks. Võimaluse korral siirduvad õpilased kodusele või haiglaravile.

2.8. Üürnik kohustub ruumist lahkudes kustutama tuled, lülitama välja elektriseadmed, sulgema veekraanid, lukustama ukse.

2.9. Kõigil ühiselamu elanikel on keelatud:

 • Alkohoolsete jookide ning meelemürkide kaasatoomine, tarbimine ning levitamine ühiselamus, alkoholijoobes või meelemürkidest mõjutatuna ühiselamus viibimine.
  Ühiselamu töötajal on õigus kasutada alkomeetrit.
 • Hasartmängude mängimine raha peale.
 • Elektriseadmete ümberseadistamine
 • Elektriliste soojusallikate hoidmine ja kasutamine.
 • Relvade ning ohtlike ainete kaasatoomine ning hoidmine ühiselamus
 • Tekitada ühiselamu elanikke ja töötajaid häirivat müra ühiselamus ja selle ümbruses.
 • Ööpäevaringselt on keelatud lärm, muusikariistade valjuhäälne mängimine, kaasüürnike õppetöö, puhkamise, unerahu ja igapäevase elu häirimine.
 • Keelatud on kodu- ja lemmikloomad
 • Keelatud on vesipiibu omamine ja kasutamine
 • Keelatud on suitsetamine
 • Keelatud on kahjustada tuletõrje- ja valvesüsteemide seadmeid.

2.10. Nädalavahetuseks ühiselamusse jäävad õpilased teatavad sellest ühiselamu töötajatele jooksva nädala neljapäevaks.

3. Ühiselamu elanike suhtes rakendatavad mõjutusvahendid:

3.1. Õpilast, kes on rikkunud ühiselamu sisekorra eeskirju või jätnud täitmata ühiselamu töötajate, kooli juhtkonna korraldused, karistatakse:

 • Märkusega
 • Noomitusega
 • Valju noomitusega
 • Ühiselamu kohast ilmajätmisega
 • Koolist väljaheitmisega

3.2. Ettepanekud karistamise kohta teeb ühiselamu töötaja kursusejuhendajate kogule või õppeosakonnale.

3.3. Kõik antud eeskirjades lahendamata jäänud küsimused lahendab kursusejuhendajate kogu, õppenõukogu või õpilasomavalitsus.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaskodu (ühiselamu) sisekorraeeskirjad

1. Üldsätted

1.1. Õpilaskodu on õpilastele koduks. Kõik ühiselamu liikmed on vastastikku tähelepanelikud ja hoolitsevad, käituvad kultuurselt ja distsiplineeritult, ühisomandit säästvalt.

1.2. Õpilaste majutamise küsimused lahendavad kasvatajad, kursusejuhendajad ja komandant koos õppeosakonnaga.

1.3. Kõik ühiselamu elanikud sõlmivad õppeaasta algul üürilepingu. Ilma üürilepinguta elamine ühiselamus on keelatud.

1.4. Kõik ühiselamusse majutatud õpilased on kohustatud täpselt jälgima ühiselamu kodukorda:

07.15 – Äratus
07.15 – 08.15 Hommikune tualett, tubade korrastus
08.15 – 11.40 kuni
12.40 – 15.55 Õppetöö
16.00 – 18.00 Vaba aeg
18.00 – 19.30 Tundideks valmistumine
19.30 – 22.00 Vaba aeg
22.00 – 23.00 Öörahuks valmistumine
23.00 – 7.15 Öörahu

1.5. Igale toale kinnitatakse inventar, mille ümberpaigutamine ühest toast teise on keelatud.. Toas oleva inventari eest vastutavad kõik toas elavad õpilased. Ühiselamu inventari rikkumise või hävitamise korral tekkinud kahju hüvitab täielikult kahju tekitaja lapsevanem komandandi, kasvataja või majandusjuhataja poolt koostatud akti alusel.

1.6. Üldkasutatavate ruumide inventari kahjustamise või lõhkumise korral hüvitavad kahju kõik vastaval korrusel elavad õpilased (kahju summa jagatakse) juhul, kui süüdlast ei leita.

1.7. Külaliste vastuvõtmine ühiselamus peab toimuma töötaja teadmisel. Külalised viibivad majas koos külaliste vastuvõtjatega. Kõik ühiselamu elanikud vastutavad oma külaliste ja nende poolt ühiselamu sisekorra eeskirjadest kinnipidamise eest. Külalised võivad viibida majas kuni 22.00-ni. Erijuhud reguleerib kasvataja või komandant. Külalised (ka OTMK õpilased, kes ei ela ühiselamus) registreerib ühiselamu töötaja. Külaliste ööbimine ühiselamus on keelatud.

1.8. Külalistel on keelatud alkohoolsete jookide ning meelemürkide kaasatoomine, tarbimine ning levitamine ühiselamus, alkoholijoobes või meelemürkidest mõjutatuna ühiselamus viibimine.

1.9. Alates kella 23.00 viibivad õpilased ühiselamus oma toas, segamata seejuures teiste öörahu. Eriolukorrad reguleerib kasvataja või korrapidaja.

1.10. Televiisori vaatamine ja arvutikasutamine peale 23.00 toimub erikokkuleppel kasvataja või korrapidajaga.

1.11. Kord nädalas toimub ruumide põhjalik puhastus ja korrastamine.

1.12. Kooli juhtkonnal, õpetajatel, kasvatajatel on õigus toaelanike juuresolekul kontrollida tubade ja kappide korrasolekut. Õpilased peavad tagama vaba juurdepääsu oma eluruumidele (mitte jätma võtit risti lukustatud ukse ette).

1.13. Üldjuhul sõidavad õpilased nädalavahetuseks koju. Erandjuhud reguleerib ühiselamu töötaja.

1.14. Öösel ühiselamust puudumisel tuleb õpilasel eelnevalt luba küsida lapsevanemalt, klassijuhatajalt ja ühiselamu töötajalt. Õhtul kell 23.00 kontrollitakse õpilaste viibimist ühiselamus.

1.15. Õppetöö ajal ühiselamus viibivad õpilased informeerivad komandanti selle põhjusest ja registreerivad puudumise vastavasse kausta. Sel ajal ollakse oma toas takistamata koristaja tööd.

1.16. Põllumajandusvaldkonna õpilased hoiavad oma tööriided ja – jalatsid õppetalus või ruumis nr.008.

2. Ühiselamu elanike õigused ja kohustused.

2.1. Kõik ühiselamu elanikud ja nende külalised on kohustatud täitma kehtivaid sisekorra-, sanitaar-, tuleohutuse- ja kodukorra eeskirju, kooli töötajate, õpetajate ja korrapidajate asjakohaseid korraldusi.

2.2. Ühiselamu elanikud on kohustatud hoidma vabana juurdepääsutee ühiselamusse.

2.3. Kõigil ühiselamu elanikel on õigus kasutada ja kohustus korras hoida oma tuba ja üldkasutatavaid ruume. Prügi viiakse selleks ette nähtud prügikonteinerisse. Lõhutud inventarist on vaja koheselt informeerida ühiselamu töötajat.

2.4. Kõik ühiselamu elanikud on kohustatud tasuma üüri jooksva kuu 20.-ndaks kuupäevaks komandandile (kviitungi vastu) või pangaülekandega. Üüri ei maksta õppevaheajal või ettevõttepraktikal viibitud aja eest, kui on järgitud punkt 2.5. nõudeid.
Kui üürivõlgnevus on suurem, kui kahe kuu üürisumma ilma mõjuva põhjuseta,
on õigus õpilane ühiselamukohast ilma jätta.

2.5. Siirdumisel õppevaheajale või praktikale tagastavad õpilased isiklikuks kasutamiseks võetud vara ning toavõtme, korrastavad toa, ei jäta ühiselamusse toiduaineid ega isiklikke asju. Ühiselamusse on võimalik kokkuleppel komandandiga jätta hoiule isiklikke asju õppevaheajaks ja ettevõttepraktikal viibimise ajaks.

2.6. Õppevaheajaks või praktikal viibimise ajaks ühiselamu tuppa jäetud õpilaste isiklikud esemed on kasvatajatel ja komandandil õigus likvideerida.

2.7. Haigestunud õpilased informeerivad kasvatajat, komandanti või korrapidajat oma haigusest ja jäämisest ühiselamusse õppetundide ajaks. Võimaluse korral siirduvad õpilased kodusele või haiglaravile.

2.8. Üürnik kohustub ruumist lahkudes kustutama tuled, lülitama välja elektriseadmed, sulgema veekraanid, lukustama ukse.

2.9. Kõigil ühiselamu elanikel on keelatud:

 • Alkohoolsete jookide ning meelemürkide kaasatoomine, tarbimine ning levitamine ühiselamus, alkoholijoobes või meelemürkidest mõjutatuna ühiselamus viibimine.
  Ühiselamu töötajal on õigus kasutada alkomeetrit.
 • Hasartmängude mängimine raha peale.
 • Elektriseadmete ümberseadistamine
 • Elektriliste soojusallikate hoidmine ja kasutamine.
 • Relvade ning ohtlike ainete kaasatoomine ning hoidmine ühiselamus
 • Tekitada ühiselamu elanikke ja töötajaid häirivat müra ühiselamus ja selle ümbruses.
 • Ööpäevaringselt on keelatud lärm, muusikariistade valjuhäälne mängimine, kaasüürnike õppetöö, puhkamise, unerahu ja igapäevase elu häirimine.
 • Keelatud on kodu- ja lemmikloomad
 • Keelatud on vesipiibu omamine ja kasutamine
 • Keelatud on suitsetamine
 • Keelatud on kahjustada tuletõrje- ja valvesüsteemide seadmeid.

2.10. Nädalavahetuseks ühiselamusse jäävad õpilased teatavad sellest ühiselamu töötajatele jooksva nädala neljapäevaks.

3. Ühiselamu elanike suhtes rakendatavad mõjutusvahendid:

3.1. Õpilast, kes on rikkunud ühiselamu sisekorra eeskirju või jätnud täitmata ühiselamu töötajate, kooli juhtkonna korraldused, karistatakse:

 • Märkusega
 • Noomitusega
 • Valju noomitusega
 • Ühiselamu kohast ilmajätmisega
 • Koolist väljaheitmisega

3.2. Ettepanekud karistamise kohta teeb ühiselamu töötaja kursusejuhendajate kogule või õppeosakonnale.

3.3. Kõik antud eeskirjades lahendamata jäänud küsimused lahendab kursusejuhendajate kogu, õppenõukogu või õpilasomavalitsus.