Õppetöö

Praktikate korraldus

Koolipraktikate graafikud

 

PÕLLUMAJANDUSE ERIALA PRAKTIKAKORRALDUS

Põllumajandus (3 a. 6 kuud)

Õppepraktikad toimuvad paralleelselt teoreetilise õppetööga kogu õppeaasta jooksul. Taimekasvatuse ja põllumajandustehnika õppepraktikad toimuvad valdavalt Olustvere õppetalu põldude ja tehnika baasil; osa praktikast viiakse läbi firmades/ettevõtetes. Loomakasvatuse õppepraktika paremaks korraldamiseks on sõlmitud kokkuleppeid lähinaabruses asuvate ettevõtetega.

Erialapraktika õppetalus (tööpraktika) on planeeritud I, II ja III kursuse õpilastele (igale 100 tundi) – omandatakse põhioskused erinevate põllumajandustööde tegemiseks. Tööpraktika toimub kogu õppeaasta jooksul paralleelselt teoreetilise õppetööga.

Ettevõttepraktika maht on 25 õppenädalat, sellest 3 õppenädalat II kursuse kevadel (tutvumispraktika/kevadtööd) ja 22 nädalat peale III kursust kui õpilane on omandanud teadmisi maaviljelusest, aiandusest, taime- ja loomakasvatusest ning kõigil õpilastel on olnud võimalus saada traktori ja auto juhiload.
Ettevalmistus ettevõttepraktika toimumiseks algab suuliste kokkulepete sõlmimisega ettevõtte, õpilase ja kooli vahel. Pikaaegsete koostööpartneritega sõlmib suulise kokkuleppe kool. Uue, õpilase valitud ettevõttega sõlmib esialgse kokkuleppe õpilane, ettevõtte sobivuse korral kinnitab kool lepet.

Ettevõttepraktika esimese nädala jooksul sõlmitakse ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kirjalik leping. Kolmepoolne leping sõlmitakse ka juhul kui õpilane sooritab ettevõttepraktika mõnes välisriigis.
Põllumajandus (taimekasvatus/loomakasvatus) 20 õppenädalat
Praktiline õpe toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga kooli õppetalus või ettevõtetes. Ettevõttes toimuva praktika (5 nädalat) kohta koostab õppija praktikapäeviku ja praktikaaruande, mille esitab kooli; pärast praktikate lõppu toimub praktika avalik kaitsmine.

Põllumajandus (veisekasvataja/seakasvataja) 40 õppenädalat

Praktiline õpe toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga ettevõtetes. Praktika (15 õppenädalat) kohta koostab õppija praktikapäeviku ja praktikaaruande, mille esitab kooli; pärast praktikate lõppu toimub praktika avalik kaitsmine.

 

MAATURISMI ERIALA PRAKTIKAKORRALDUS

 

TOITLUSTUSE VALDKONNA PRAKTIKATE KORRALDUS

Praktikakorraldus KOKK

Praktika toimub kooli poolt aktsepteeritud praktikaettevõtetes, töökeskkonnas juhendaja juhendamisel ja peab vastama tingimustele, mis võimaldavad õpieesmärkide täitmise ning õpitud teadmiste ja oskuste praktilise rakendamise töökeskkonnas.

Kool kindlustab õppijad praktikakohtadega, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkide kohaselt, praktika koolipoolse juhendamise ja praktika tulemuslikkuse hindamise.
Kooli, õpilase ja praktikaettevõtte vahelised suhted reguleeritakse enne praktika algust sõlmitava kolmepoolse lepinguga.

Praktikat sooritatakse erinevates majutus- ja toitlustusettevõtetes, sh. koolisööklas ja Olustvere Mõisas. Praktika jooksul toimub eelnevalt õpitud teoreetiliste teadmiste kinnistamine.
Koka erialal teostatakse praktikat kokku 25 õppenädalat, mis jaguneb kaheks erinevaks praktikaks:

  • Koka praktika suurköögis kokku 10 nädalat, millest 3 nädalat sooritatakse I kursusel ja 7 nädalat sooritatakse II kursusel;
  • Koka praktika restoranis kokku 15 nädalat, millest 12 sooritatakse III kursusel vabalt valitud toitlustusettevõttes ja 3 nädalat IV kursusel restoranis teeninduses

Praktikakorraldus KOKK kutseõpe

Praktika toimub ettevõttes töökeskkonnas juhendaja juhendamisel ja peab vastama tingimustele, mis võimaldavad õpieesmärkide täitmise ning õpitud teadmiste ja oskuste praktilise rakendamise töökeskkonnas. Praktika toimub kooli poolt aktsepteeritud praktikaettevõtetes.

Kool kindlustab õppijad praktikakohtadega, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkide kohaselt, praktika koolipoolse juhendamise ja praktika tulemuslikkuse hindamise.

Kooli, õpilase ja praktikaettevõtte vahelised suhted reguleeritakse enne praktika algust
sõlmitava kolmepoolse lepinguga.

Praktikat sooritatakse erinevates majutus- ja toitlustusettevõtetes, sh. koolisööklas ja Olustvere Mõisas. Praktika jooksul toimub eelnevalt õpitud teoreetiliste teadmiste kinnistamine.

Koka erialal teostatakse praktikat kokku 25 õppenädalat ehk 1000 tundi, mis jaguneb kaheks erinevaks praktikaks:

  • koka praktika suurköögis kokku 10 nädalat
  • koka praktika restoranis kokku 15 nädalat

Koka eriala 2 kursuse praktika lisad
Koka eriala 3 kursuse praktika lisad