Õppimine

 • Õppeaeg 1 aasta (60 EKAPit)

 • Õpitakse esemeuurimuse aluseid, st informatsiooni otsima, muusemiesemeid kirjeldama ning jooniseid tegema. Õppe eesmärk on vastavalt õpilase valikule valmistada ette ühe konkreetse piirkonna spetsialist, kes mõistab rahvarõivakomplekti koostamise põhimõtteid, kirjeldab selle osi ning teostab need.

 • Õppetöö on õppijale tasuta.

 • Teoreetiline ja praktiline õpe koolis toimub kolmepäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus (neljapäevast laupäevani).

 

Vastuvõtutingimused

 • avaldus

 • keskharidust tõendav dokument

 • isikut tõendava dokumendi koopia

 • EKR 4. taseme kutset või vastavaid kompetentse tõendav dokument

 • individuaalne vestlus

 • kompositsioonikatse

 • vestlusele kaasa 3 omavalmistatud käsitööeset

Õpitakse

Õpitakse esemeuurimuse aluseid, st informatsiooni otsima, muusemiesemeid kirjeldama ning jooniste ja tööjuhendite koostamist, meeskonnatöö planeerimist, erialast nõustamist, organiseerimist ja juhendamist, käsitöötoodete ja teenuste kujundust, arendust ning turundust, erialast arvutiõpetust, fotograafiat, digitaalse portfoolio koostamist, ettevõtlust.

Praktika toimub koolis ja ettevõttes.

Tulemus

 • teeb iseseisvalt kavandeid, koostab tööjooniseid ja –juhendeid

 • varub ja valmistab vajaliku koguse materjali tööks ette

 • kasutab oma töös traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise

 • valmistab ja viimistleb unikaalesemeid või väikesarju 

 • on valmis vastutama töörühma tööprotsessi sujuva läbiviimise ja töötajate töötulemuste eest  

 • suudab organiseerida ja suunata kaastöötajate või praktikantide tööd, majandada ettevõtet ja teha koostööd sidusalade spetsialistidega  

 • oskab lahendada probleeme ja teha ettepanekuid töötulemuste parandamiseks  

 • peab oma tegevuses tähtsaks tööohutuse ja keskkonnahoiu reeglite järgimist, käsitöömeistri kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab ametiau  

 • turundab oma toodangut, nõustab tellijaid, osutab teenuseid ja teeb allhankeid  

 • säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis erialaste arengutega, jagab ja vahetab erialast informatsiooni 

 • kasutab oma töös kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid, digioskusi ning sobivaid erialaseid programme. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutseeksami.

Õpingute lõpetamiseks õpilane

Koostab juhendi alusel digitaalse portfoolio õppetöö jooksul valminud vähemalt viiest tootest ja/või teenusest  ning esitleb seda.

Esitlusmapis peavad olema:

 • eeskujuks olnud esemete fotod või joonised;

 • esemete tööprotsesside lühikirjeldus;

 • fotod töö etappidest ja valmisesemetest; 

Koostab juhendi alusel kirjaliku lõputöö, mis sisaldab:

 • ühe vabalt valitud piirkonna rahvarõivakomplekti ajaloolist kirjeldust koos joonistega;

 • vähemalt viie eseme tööprotsesside kirjeldusi;

 • fotosid tööetappidest ja valmisesemetest;

 • Käsitöötoodete ning teenuste arenduse ning Nõustamise ja juhendamise moodulite raames läbiviidud koolituse kirjeldust ja analüüsi;

 • Käsitöötoodete ning teenuste arenduse ning Ettevõtlusõppe moodulite raames valminud äriplaani. 

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks:

 • käsitöölisena tekstiilkäsitööga tegelevas ettevõttes

 • asutada iseseisev käsitööettevõte.

 

Sisseastumisest

Lisainfo

Marika Šadeiko / Käsitöö õppekavarühma koordinaator

 • Telefon +372 50 59 304
 • e-post: marika.shadeiko [at] olustvere.edu.ee
Language
Estonian
Field: 
Käsitöö
Kontaktid: 
Contact title: 
Helme Uusen / Õppeosakonna sekretär
Phone number: 
+372 437 4244
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kutseõppe jätkuõpe 5. taseMittestatsionaarne õpeomandatud keskharidus ja vähemalt EKR 4. taseme kutse tekstiilkäsitöö erialal või vastavad kompetentsid1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Table title: 
Dokumentide vastuvõtu periood: 02.05-12.08.2022
Saki järjekord: 
7