ÕPILASTE SISEKORRAEESKIRI


Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli
ÕPILASTE  SISEKORRAEESKIRI

1. Õpilasel on õigus ja kohustus omandada järjekindlalt ning sihipäraselt õppekavas ette nähtud teadmisi, osakusi ja vilumusi, mis võimaldavad töötada valitud erialal:
osaleda kõigis teoreetilise ja praktilise õppetöö tundides;
kaasa töötada kõigis teoreetilise ja praktilise õppetöö tundides, kasutada vajalikke õppevahendeid ja – materjale, järgida vajadusel ohutustehnika eeskirju;
sooritada õigeaegselt kõik õppeplaanis ja ainete plaanides ette nähtud ülesanded, koolieksamid, arvestused, kursusetööd, praktikad, lõpueksamid (või kaitsta lõputöö);
täidab kooli sisekorraeeskirja- kooli õppima asudes kinnitab seda oma allkirjaga

2. Õpilane käitub korrektselt nii koolis kui väljaspool kooli:
peab kinni tunnidistsipliinist, täidab õpetajate korraldusi, ei hiline, ei sega tunni läbiviimist;
suhtub kaasõpilastesse, pedagoogidesse, kõikidesse koolitöötajatesse lugupidavalt, viisakalt, heatahtlikult;
ei tarvita alkoholi ega narkootilisi aineid, ei mängi hasartmänge, ei suitseta avalikus kohas;
riietub korrektselt, osaleb õppetöös üldjuhul üleriieteta, ilma peakateteta;
kasutab nutiseadmeid ainetundides ainult sihipäraselt õppeotstarbel;
kooskõlastab kodustel või muudel põhjustel puudumise eelnevalt kursusejuhendajaga, haigestumisest teatab esimesel võimalusel kursusejuhendajale (või õppeosakonda);
hoiab oma õpilaspiletit, õpinguraamatut ja muid dokumente.

3. Hoiab riigi ja kooli au, peab lugu kooli traditsioonidest ning arendab neid edasi.

4. Edukaid õpilasi tunnustatakse:
4.1. avaldatakse tänu direktori käskkirjaga
4.2. autasustatakse tänu- või aukirjaga
4.3. premeeritakse kingitusega, rahaliselt või muul viisil (õppereis jm)
4.4 esitatakse autasustamiseks kõrgemalseisvatele instantsidele

5. Sisekorraeeskirjade rikkumise eest võib õpilasi karistada:
5.1. märkusega
5.2. noomituse või valju noomituse avaldamisega
5.3. ühiselamu kohast ilma jätmisega
5.4. nimekirjast kustutamisega

6. Küsimused, mis ei leia kajastamist käesolevates eeskirjades, lahendatakse  kooli juhtkonna poolt.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli
ÕPILASTE  SISEKORRAEESKIRI

1. Õpilasel on õigus ja kohustus omandada järjekindlalt ning sihipäraselt õppekavas ette nähtud teadmisi, osakusi ja vilumusi, mis võimaldavad töötada valitud erialal:
osaleda kõigis teoreetilise ja praktilise õppetöö tundides;
kaasa töötada kõigis teoreetilise ja praktilise õppetöö tundides, kasutada vajalikke õppevahendeid ja – materjale, järgida vajadusel ohutustehnika eeskirju;
sooritada õigeaegselt kõik õppeplaanis ja ainete plaanides ette nähtud ülesanded, koolieksamid, arvestused, kursusetööd, praktikad, lõpueksamid (või kaitsta lõputöö);
täidab kooli sisekorraeeskirja- kooli õppima asudes kinnitab seda oma allkirjaga

2. Õpilane käitub korrektselt nii koolis kui väljaspool kooli:
peab kinni tunnidistsipliinist, täidab õpetajate korraldusi, ei hiline, ei sega tunni läbiviimist;
suhtub kaasõpilastesse, pedagoogidesse, kõikidesse koolitöötajatesse lugupidavalt, viisakalt, heatahtlikult;
ei tarvita alkoholi ega narkootilisi aineid, ei mängi hasartmänge, ei suitseta avalikus kohas;
riietub korrektselt, osaleb õppetöös üldjuhul üleriieteta, ilma peakateteta;
kasutab nutiseadmeid ainetundides ainult sihipäraselt õppeotstarbel;
kooskõlastab kodustel või muudel põhjustel puudumise eelnevalt kursusejuhendajaga, haigestumisest teatab esimesel võimalusel kursusejuhendajale (või õppeosakonda);
hoiab oma õpilaspiletit, õpinguraamatut ja muid dokumente.

3. Hoiab riigi ja kooli au, peab lugu kooli traditsioonidest ning arendab neid edasi.

4. Edukaid õpilasi tunnustatakse:
4.1. avaldatakse tänu direktori käskkirjaga
4.2. autasustatakse tänu- või aukirjaga
4.3. premeeritakse kingitusega, rahaliselt või muul viisil (õppereis jm)
4.4 esitatakse autasustamiseks kõrgemalseisvatele instantsidele

5. Sisekorraeeskirjade rikkumise eest võib õpilasi karistada:
5.1. märkusega
5.2. noomituse või valju noomituse avaldamisega
5.3. ühiselamu kohast ilma jätmisega
5.4. nimekirjast kustutamisega

6. Küsimused, mis ei leia kajastamist käesolevates eeskirjades, lahendatakse  kooli juhtkonna poolt.