Vastuvõtu kord

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaste vastuvõtu kord

1. Käesoleva korra koostamise aluseks on haridus- ja teadusministri 16.04.2018 määrus nr 14 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“.

2. Dokumente võetakse vastu elektrooniliselt SAIS keskkonnas või Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis 2024/2025 õppeaastaks väljakuulutatud aegadel tööpäeviti kella 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.00  alljärgnevalt:

Kutsekeskhariduse õppekavadele:

2.05-12.08.2024

 • Põllumajandustöötaja  
 • Kokk
 • Turismiteenindus

Kutseõppe õppekavadele:

1.06 – 31.07.2024

 • Raamatupidaja
 • Sekretär

1.08 -30.09.2024

 • Keraamika
 • Masinkuduja
 • Tekstiilkäsitöö 
 • Tekstiilkäsitöö (kangakuduja)

2.05 -13.09.2024

 • Põllumajandustöötaja
 • Põllumajandustootja

1.08-30.09.2024

 • Kokk

1.12.2024 -25.01.2024

 • Vanemkokk

6.07-15.08.2024

 • Jookide tehnoloogia

1.08-12.09.2024

 • Lihatoodete tehnoloogia

15.08-20.10.2024

 • Turismikorraldaja

1.08-30.10.2024

 • Mesinik

Töökohapõhisesse õppesse toimub vastuvõtt neli korda aastas õppija poolt esitatud avalduse ja haridust tõendava dokumendi alusel.

2025.a avatakse vastuvõtt järgmistele erialadele:

 • Pagar

3. Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat

3.1 esitama vormikohase avalduse (vorm kooli veebilehel www.olustvere.edu.ee) ja teised nõutud dokumendid (vt punkt 4);

3.2 tegema vastuvõtukatsed (vt punkt 8);

4. Õpilaskandidaat esitab elektrooniliselt või paberkandjal järgmised dokumendid:

4.1 vormikohane avaldus;

4.2 haridust tõendav kooli lõputunnistuse originaal või selle koopia;

4.3 isikut tõendav dokument (paberkandjal esitatavate dokumentide korral) või koopia isikut tõendavast dokumendist elektrooniliselt esitatud materjalide korral;

5. Kutsekeskhariduse õppekavadel lisaks esitada foto 3x4 foto digitaalselt

6. Paberkandjal dokumente võetakse vastu Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis kooli veebilehel avaldatud aegadel (vt punkt 2).

7. Vastuvõtudokumentide esitamisel nõustatakse õpilaskandidaate õppekava ja õppevormi valikul.

8. Dokumentide vastuvõtuperioodi lõppedes (täpne aeg vt punkt 2) viiakse läbi sisseastumisvestlus, test või individuaalne proovitöö järgmiselt:

8.1 ankeet ja erialatest raamatupidaja, tase 5 kutseõppe esmaõpe 120 EKAP õppekaval (16.08.24)

8.2 ankeet mesinik, tase 4 kutseõppe esmaõpe 60 EKAP

8.3 vestlus mesinik, tase 4, kutseõppe esmaõpe, 60 EKAP (8.11.24),  sekretär, tase 5, kutseõppe esmaõpe 60 EKAP (27.08.24), tekstiilkäsitöö, tase 4 kutseõppe esmaõpe 120 EKAP  (okt 24)

9. Lisaks punktis 8.3 nimetatud tingimustele peab tekstiilkäsitöö, tase 4, kutseõppe esmaõpe 120 EKAP õppekava kolm omavalmistatud käsitööeset.

10. Lisaks punktis 4 esitatud dokumentidele esitab turismikorraldaja, tase 5, kutseõppe jätkuõpe 60 EKAP õppekaval õppida soovija elulookirjelduse, millega tõendab oma eelnevat turismialast kogemust (juhul kui see ei nähtu haridust tõendaval dokumendil või esitatud avalduses töökoha andmetest).

11. Testide ja vestluste tulemusi arvestatakse järgmiselt:

11.1  sekretär, tase 5, kutseõppe esmaõpe 60 EKAP vestlusel hinnatakse suhtlemisoskust, motiveeritust õppimiseks sh praktiseerimiseks ettevõttes. Vastuvõtu tingimus on inglise keele oskus B1 tasemel, keskhariduse olemasolu

11.2 raamatupidaja, tase 5, kutseõppe esmaõpe 120 EKAP õppekaval saadetakse ankeet ja sooritatakse test (20 küsimust, valikvastused). Aega testi sooritamiseks 30 min. Vastuvõtt toimub õigesti vastanute vahel pingerea alusel. Vastuvõtu tingimus on inglise keele oskus B1 tasemel, keskhariduse olemasolu

11.3 tekstiilkäsitöö, tase 4, kutseõppe esmaõpe 120 EKAP  kompositsiooniülesanne antakse kohapeal paberkandjal (materjalid koolis olemas), keraamika, tase 4 kutseõppe esmaõpe 120 EKAP , tekstiilkäsitöö (spetsialiseerumisega rahvarõivaste valmistamisele),  tase 5. Tulemus kujuneb 65% vestluse, 20% esitatud käsitööeseme ja 15% kompositsioonikatse põhjal.

11.4 mesinik, tase 4, kutseõppe esmaõpe 60 EKAP õppekava vestlusel hinnatakse õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni (4 p), kutseala tundmist (8 p), suhtlemisoskust (4 p) ja valmisolekut õppetööks (4). Pingerida kujuneb vastuvõtukomisjoni liikmete punktide kogusummast, iga kandidaadi tulemus otsustatakse kohe pärast vestlust.

12. Kool teatab õpilaskandidaatidele kooli vastuvõtust esimesel võimalusel.

13. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast ja vabanenud kohale võib asuda samal aastal kandideerinute pingereast järgmine õpilaskandidaat.

14.Vabade kohtade olemasolul võetakse teistes õppeasutustes samal erialal õppinud õpilasi vastu avalduse ja varasemaid õpinguid tõendava akadeemilise õiendi ja/või õppija õpitulemuste arvestamise kaardi alusel.

15.Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis õppetöö katkestanud õpilaste kooli ennistamise otsustavad õppekavarühma koordinaator ja õppeosakonna juhataja.

 

 

 

Avaldatud 20.05.2018. Viimati muudetud 01.04.2024.