Vastuvõtt

Vastuvõtu kord

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaste vastuvõtu kord

 1. Õpilaste vastuvõtu üldised alused ja koolituskohtade arvud on määratud Haridus- ja teadusministri määrustega.
 2. Iga vastuvõtule eelneva aasta 1.oktoobriks moodustab direktor käskkirjaga vähemalt 5-liikmelise vastuvõtukomisjoni, mille volitused kehtivad üks aasta ning kinnitab vastuvõtukomisjoni töökorra vastavalt haridusministri 28.08.2013.a määrusele nr 25 „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord“.
 3. Kooli õppima asumiseks esitab õpilaskandidaat järgmised dokumendid:
  • vormikohane kirjalik avaldus;
  • alaealine õpilaskandidaat esitab vanema/eestkostja kirjaliku nõusoleku õppima asumise kohta;
  • haridust tõendav kooli lõputunnistuse originaal või selle notariaalselt või dokumendioriginaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • arstitõend tervisliku seisundi kohta ( alla 18.-a.);
  • passi või ID kaardi koopia;
  • neli fotot 3×4 cm.
 4. Kui erialale on konkurss, koostatakse vastavalt keskmisele hindele pingerida, viiakse läbi sisseastumisvestlus, test või individuaalne proovitöö või koostatakse tulenevalt keskmisest hindest pingerida vastavalt vastuvõtu komisjoni otsusele sõltuvalt erialast, millele vastuvõtt toimub. Vastuvõtt otsustatakse vastuvõtu perioodi lõppedes.
 5. Kooli vastuvõetud õpilaste nimed avalikustatakse kooli koduleheküljel aadressil www.olustvere.edu.ee vastuvõtu lõppemisele järgneval tööpäeval.
 6. Vastuvõtt vormistatakse direktori käskkirjaga.
 7. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunudõpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast ja vabanenud kohale võib asuda samal aastal kandideerinute pingereast järgmine õpilaskandidaat.
 8. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi samale erialale vastu teistest õppeasutustest avalduse ja varasemaid õpinguid tõendava akadeemilise õiendi ja/või õppija õpitulemuste arvestamise kaardi alusel, vanematele kursustele ületuleku korras vastuvõtt vormistatakse direktori käskkirjaga.
 9. Õppeaasta kestel on võimalik õppijaid vastu võtta ainult vabade kohtade olemasolul samadel alustel, mis on sätestatud õpilaste vastuvõtu korras.
 10. Õppetöö katkestanud ja kooli pooleli jätnud õpilast e vastuvõtt kooli (ennistamine) toimub vabade õpilaskohtade olemasolul samas korras kui uute õpilaste vastuvõtt. Ennistamise võimalikkuse otsustavad erialakoordinaator ja õppeosakonna juhataja.
 11. Täiskasvanute tööalase koolituse kursuste vastuvõtul on tasuliste koolituskursuste puhul osalejate valiku aluseks koolitustele registreerimise järjekord. Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi puhul on koolitustel osalejate valiku aluseks osaleja tööalane seotus antud koolituskursuse teemaga. Eelistatud on koolitusega seotud erialal töötavad osalejad. Vabade koolituskohtade olemasolul võivad sellel osaleda teised ESF programmis lubatud sihtgrupid.
 12. Kõigil disaini ja käsitöö valdkonna erialadel on vastuvõtukatsed -erialane vestlus ja kompositsioonikatse. Kutsestandardist tulenevalt on õppekava õpiväljundite saavutamise eelduseks hoiakute, iseseisvuse ja vastutuse ulatus keskhariduse omandanud õppija tasandil.