Koolilõuna toetuse jagamise kord

KINNITATUD
Direktori 26.09.2013
käskkirjaga  nr 1-4/93

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli koolilõuna toetuse jagamise kord

I ÜLDSÄTTED

 1. Käesoleva korra eesmärk on reguleerida koolilõuna jaotamise ja maksmise korda Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis (edaspidi koolis).
 2. Kutseõppeasutuse seaduse paragrahv 48 lg 5link opens on new page alusel kaetakse alates 01.09.2013 kõigile koolis statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivatele koolilõuna toetuse saamiseks õigustatud õpilastele koolilõuna kulud.
 3. Kool tagab õppijale vähemalt ühe toiduportsjoni või rahalised vahendid Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses.
 4. Koolilõuna on õpilasele tagatud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli sööklas välja arvatud ettevõtte praktika toimumise ajal.

II KOOLILÕUNA JAOTAMISE JA MAKSMISE KORD

 1. Ühe koolilõuna arvestuslik maksumus on tagatud  Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määruse „Koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta ning koolilõuna toetuse jaotamise korra alusel“. Koolile eraldatud vahendite piires võib direktori käskkirjaga suurendada päevast maksumust.
 2. Koolilõuna toetust makstakse ka õppekava raames Eesti või välisriigi praktikaettevõtteis või –asutustes korraldatava praktika ajal.
 3. Õppekava raames korraldatava praktika kestuse ajaks on koolil õigus kanda õpilasele ettenähtud toetus õpilase pangakontole. Kantseleijuhataja koostab õppeosakonna ettepanekul käskkirja, mille alusel kantakse toiduportsjoni raha praktika aja eest õpilase pangakontole.
 4. Koolipäevas saab õpilane elektroonilise õpilaspileti abil kasutada ära ühe toidukorra maksumuse.
 5. Ühel õppepäeval kasutamata jäänud toetust ei saa sama õpilane kasutada teisel õppepäeval.

III TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE 

 1. Kool peab arvestust toetust kasutavate õpilaste arvu ning toidupäevade kohta.
 2. Kool esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile toetuse kasutamise aruande Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud vormil ja tähtaegadel.
Avaldatud 10.07.2018. Viimati muudetud 12.03.2024.