Õpilaskodu sisekorraeeskiri

KINNITATUD
Direktori käskkirjaga
17.11.2020

 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaskodu sisekorraeeskiri

Üldsätted
1.1.  Õpilaskodu on õpilastele koduks. Kõik õpilaskodu liikmed on vastastikku tähelepanelikud ja hoolitsevad, käituvad kultuurselt ja distsiplineeritult, ühisomandit säästvalt.

1.2. Õpilaste majutamise küsimused lahendavad õpilaskodu töötajad ja, kursusejuhendajad  koos õppeosakonnaga.

1.3. Kõik õpilaskodu elanikud sõlmivad õppeaasta algul üürilepingu. Ilma üürilepinguta elamine õpilaskodus on keelatud.

1.4. Kõik õpilaskoju majutatud õpilased on kohustatud täpselt jälgima õpilaskodu kodukorda:
7.15  - Äratus
07.15 - 08.15 Hommikune tualett, tubade korrastus , hommikupuder
08.15 - 11.40 kuni 12.40 - 15.55 õppetöö
16.00 - 18.00 Vaba aeg
18.00 - 19.30 Tundideks valmistumine
19.30 - 22.00 Vaba aeg
22.00 - 23.00 Öörahuks valmistumine
23.00 - 7.15 Öörahu

1.5. Igale toale kinnitatakse inventar, mille ümberpaigutamine ühest toast teise võib toimuda ainult administraatori loal. Toas oleva inventari eest vastutavad kõik toas elavad õpilased. Õpilaskodu inventari rikkumise või hävitamise korral tekkinud kahju hüvitab täielikult kahju tekitaja lapsevanem administraatori, kasvataja või majandusjuhataja poolt koostatud akti alusel.

1.6. Üldkasutatavate ruumide inventari kahjustamise või lõhkumise korral hüvitavad kahju kõik vastaval korrusel elavad õpilased (kahju summa jagatakse) juhul, kui süüdlast ei leita.

1.7. Külaliste vastuvõtmine õpilaskodus peab toimuma töötaja teadmisel. Külalised viibivad majas koos külaliste vastuvõtjatega. Kõik õpilaskodu elanikud vastutavad oma külaliste ja nende poolt õpilaskodu sisekorra eeskirjadest kinnipidamise eest. Külalised võivad viibida majas kuni 22.00-ni. Erijuhud reguleerib õpilaskodu töötaja. Külalised ( ka OTMK õpilased, kes ei ela õpilaskodus) registreerib  õpilaskodu töötaja. Külaliste ööbimine õpilaskodus on keelatud.

1.8. Külalistel on keelatud alkohoolsete jookide ning meelemürkide kaasatoomine, tarbimine ning levitamine  õpilaskodus, alkoholijoobes või meelemürkidest mõjutatuna õpilaskodus viibimine.

1.9. Alates kella 23.00 viibivad õpilased  õpilaskodus oma toas, segamata seejuures teiste öörahu. Eriolukorrad reguleerib kasvataja või korrapidaja.

1.10. Televiisori vaatamine ja arvutikasutamine peale 23.00 toimub erikokkuleppel kasvataja või korrapidajaga.

1.11. Kord nädalas toimub ruumide põhjalik puhastus ja korrastamine.

1.12. Kooli juhtkonnal, õpetajatel, kasvatajatel on õigus toaelanike juuresolekul kontrollida tubade ja kappide korrasolekut. Õpilased peavad tagama vaba juurdepääsu oma eluruumidele (mitte jätma võtit  lukustatud ukse ette).

1.13. Üldjuhul sõidavad õpilased nädalavahetuseks koju. Erandjuhud reguleerib õpilaskodu töötaja.  Nädalavahetuseks õpilaskodusse jäävad õpilased teatavad sellest õpilaskodu töötajatele jooksva nädala neljapäevaks.

1.14. Öösel õpilaskodust  puudumisel tuleb õpilasel eelnevalt luba küsida lapsevanemalt, kursusejuhendajalt ja õpilaskodu töötajalt. Õhtul kell 23.00 kontrollitakse õpilaste viibimist õpilaskodus.

1.15. Õppetöö ajal  õpilaskodus viibivad või haigestunud õpilased  informeerivad administraatorit  puudumise põhjustest ja registreerivad selle vastavasse kausta. Õpilaskodus viibitakse oma toas takistamata koristaja tööd. Haigestunud õpilased siirduvad võimalusel kodusele või haiglaravile.
 

2. Õpilaskodu elanike õigused ja kohustused.

2.1. Kõik õpilaskodu elanikud ja nende külalised on kohustatud täitma kehtivaid sisekorra-, sanitaar-, tuleohutuse- ja kodukorra eeskirju, kooli töötajate, õpetajate ja korrapidajate asjakohaseid korraldusi.

2.2. Õpilaskodu elanikud on kohustatud hoidma vabana juurdepääsutee õpilaskodusse.

2.3. Kõigil õpilaskodu elanikel on õigus kasutada ja kohustus korras hoida oma tuba ja üldkasutatavaid ruume. Prügi viiakse selleks ette nähtud prügikonteinerisse.

2.4. Kõik õpilaskodu elanikud on kohustatud tasuma üüri jooksva kuu 20.-ndaks kuupäevaks. Üüri ei maksta õppevaheajal või ettevõttepraktikal viibitud aja eest, kui on järgitud punkt 2.5. nõudeid.
Kui üürivõlgnevus on suurem, kui kahe kuu üürisumma ilma mõjuva põhjuseta, on õigus õpilane õpilaskodu kohast ilma jätta.

2.5. Siirdumisel suvevaheajale või pikaajalisele praktikale tagastavad õpilased isiklikuks kasutamiseks võetud vara ning toavõtme, korrastavad toa, sulatavad külmiku, ei jäta ühiselamusse toiduaineid ega isiklikke asju. 

2.6. Kokkuleppel õpilaskodu töötajaga saab suvevaheajaks või pikaajalisel praktikal viibimise ajaks jätta isiklikke asju hoiule, õpilaskodu tuppa jäetud õpilaste isiklikke esemeid ei ole õpilaskodu töötajatel kohustust säilitada.

2.7. Õpilane, kes ei ela õpilaskodus, aga soovib majutust koolipraktika ajaks (õhtune üritus lossis või suvine teeninduspraktika), saab majutuse tasuta. Õpilased, kes jäävad õpilaskodusse ettevõttepraktika ajaks, maksavad õpilaskodu üüri sama korra järgi nagu õppetöö ajal õpilaskodus elades.

2.8. Üürnik kohustub ruumist lahkudes kustutama tuled, lülitama välja elektriseadmed, eemaldama pistikud seinakontaktist, sulgema akna ja  veekraanid ning lukustama ukse.

2.9. Kõigil õpilaskodu elanikel on keelatud:

 • Alkohoolsete jookide ning meelemürkide kaasatoomine, tarbimine ning levitamine õpilaskodus, alkoholijoobes või meelemürkidest mõjutatuna õpilaskodus viibimine. Õpilaskodu töötajal on õigus kasutada alkomeetrit või edastada juhtum politseile.
 • Hasartmängude mängimine raha peale.
 • Küünalde ja teiste lahtiste tuleallikate omamine ja kasutamine
 • Elektriseadmete ümberseadistamine
 • Priimuste, keeduplaatide, elektrikeedunõude, lahtiste soojusallikate hoidmine ja kasutamine tubades
 • Relvade ning ohtlike ainete kaasatoomine ning hoidmine õpilaskodus
 • Tekitada õpilaskodu elanikke ja töötajaid häirivat müra  õpilaskodus ja selle ümbruses.
 • Ööpäevaringselt on keelatud lärm, muusikariistade valjuhäälne mängimine, kaasüürnike õppetöö, puhkamise, unerahu ja igapäevase elu häirimine
 • Keelatud on kodu- ja lemmikloomad
 • Keelatud on e-sigareti, vesipiibu ja mokatubaka omamine ja kasutamine
 • Keelatud on suitsetamine

3.1.Mittestatsionaarses õppes õppijatel on võimalus broneerida õpilaskodus koht järgmiseks sessiooniks. Juhul, kui õppija ööbimisvõimalust ei kasuta, aga broneeringu tühistamisest ei teata, siis edaspidi talle kohti ei broneerita, ta saab õpilaskodus ööbida vabade kohtade olemasolul sessioonile tulles.

Õpilaskodu elanike suhtes rakendatavad mõjutusvahendid:

3.2. Õpilast, kes on rikkunud õpilaskodu sisekorra eeskirju või jätnud täitmata õpilaskodu töötajate, kooli juhtkonna korraldused, karistatakse:

 • märkusega
 • noomitusega
 • valju noomitusega
 • õpilaskodu kohast ilmajätmisega
 • koolist väljaarvamisega

3.3. Ettepanekud karistamise kohta teeb direktor/õppeosakonna juhataja õpilaskodu töötaja esildise ja õpilaste vestluse ning seletuskirjade alusel.

3.4. Kõik antud eeskirjades käsitlemata jäänud küsimused lahendab õppeosakond koostöös kursusejuhendaja ja õpilaskodu töötajatega.

 

Avaldatud 16.07.2018. Viimati muudetud 17.02.2022.