Praktikate korraldus bürootöötaja erialal

Valdkond      

Sekretäri- ja kontoritöö

 

Eriala

Bürootöötaja, tase 4 (sessioonõpe)

 

Praktika maht:

15 EKAP / 390 tundi ettevõttes

 

Praktika  periood

Jaanuar kuni mai (5 kuud)

Õppijad, kes töötavad bürootöö valdkonnas, saavad sooritada praktika oma ettevõtetes.

 

Praktika eesmärk

Reaalse töökogemuse kaudu  seostada koolis õpitut bürootöötaja igapäevatööga.

Õppija mõtleb läbi oma elu- ja töökorralduse ning leiab võimalused õppetöös osalemiseks ja praktika sooritamiseks.

Praktika  õnnestumiseks on vajalik õppija motiveeritus ning teadlik ajaplaneerimine.

 

Praktika sisu

Praktikant osaleb ettevõtte bürootöötaja  igapäevatöös; täidab  juhendaja antud tööülesandeid; teenindab kliente; osaleb meeskonnatöös.

Praktikant planeerib oskuslikult oma tööd ja ajakava, täidab praktika päevikut, koostab praktika aruande.

Praktika ajal nõustab kool ettevõtet ja õppijat ning jälgib praktika vastavust õppekavale. 

 

Praktika dokumendid

Õppijad saavad koolist praktika juhendi, mille alusel leitakse sobiv praktika ettevõte.

Ettevõtte sobivuse korral kinnitab kool lepet.

Praktika sooritamiseks sõlmitakse enne praktika algust ettevõtte, kooli ja õppija  vahel kirjalik praktika leping.

 

Praktika hindamine

Praktika lõppedes täidab  ettevõttepoolne praktika juhendaja koolist antud hinnangulehe ning kooskõlastab praktika aruande.

Koolis toimub praktika avalik kaitsmine ja lõplik praktika hindamine.

Praktikat hinnatakse ettevõttest saadud hinnangulehe, praktika aruande, praktika päeviku ning praktika kaitsmise põhjal.

 

Avaldatud 01.02.2019. Viimati muudetud 01.02.2019.