Praktikate korraldus erialal maaturism (põhikooli baasil päevane õpe)

Praktiline õpe jaguneb praktikaks õppekeskkonnas (koolipraktika Olustvere mõisas) ning turismiettevõtetes (teeninduspraktika ja maaturismiteeninduse praktika ettevõtetes).

 

I. Praktika õppekeskkonnas (koolipraktika) toimub kooli halduses olevas Olustvere  mõisas.

Koolipraktika eesmärk 

on esmase reaalsete klientide teenindamise kogemuse omandamine. Praktikant arendab oma teadmisi ja oskusi reaalses teeninduskeskkonnas juhendaja käe all.

 

Koolipraktika sisu

on töötamine klienditeenindajana Olustvere turismikeskuses / mõisas: tööd köögis, teenindussaalides, objektidel (loss, tall, leivakoda, keraamika- ja klaasikoda, sepikoda, käsitöökoda, koolimaja, meekoda, park, õppetööstus, kohvik jm), seminaride ja sündmuste ettevalmistustööd ja koristamine, töövahendite ja töövõtete tundmaõppimine ja kasutamine, tööks vajaliku turismisõnavara kasutamine, klientidega suhtlemine eesti ja võõrkeel(t)es, sh klientide küsimustele ja päringutele vastamine ning probleemide lahendamine, telefonisuhtlus, iseseisev töö ja koostöö.

 

Koolipraktika maht ja aeg

Osa koolipraktikast (igal õppeaastal, 30 tundi) toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga. See on õppetöö ebatraditsioonilisel ajal ning selle võrra on õppijatel vähem tunde tunniplaanis. Õppetundide ajal saavad koolipraktikat sooritada vaid need õpilased, kes õppetööga edukalt toime tulevad (st neil ei ole õppevõlgnevusi ja nad ei puudu koolitundidest põhjuseta).

Iga õppija sooritab koolipraktika individuaalselt, eelnevalt Turismikeskusega kokku lepitud aegadel. Koolipraktikat tehakse õhtuti, nädalavahetustel ja pühade ajal, aga ka  koolipäevadel - siis kui on vajadus ja võimalus reaalseid kliente teenindada. Õppetöö ajal saavad praktikat sooritada need õpilased, kelle edasijõudmine õppetöös on korras (ei ole õppevõlgnevusi ning põhjuseta puudumisi).

Teine osa koolipraktikast (mahus 10 päeva) sooritatakse ettevõttepraktika perioodi sees (suvel), iga praktikandi konkreetne suvine koolipraktika periood on eelnevalt kokku lepitud ning näidatakse ära ka ettevõttepraktika lepingus.

 

Koolipraktika dokumentatsioon

Koolipraktika kohta peab õpilane nõuetekohast praktikapäevikut ning isiklikku praktikatundide arvestamise lehte; samuti omab ja kannab praktikal kaasas isiklikku õpimappi, mis sisaldab koolipraktika juhendit - praktikandi teenindusstandardit ning materjale Olustvere mõisa kohta.

 

Koolipraktikal on nõutud teeninduslik välimus

Koolipraktika sooritamiseks peavad igal õpilasel olema teenindamiseks sobivad rõivad ja jalanõud: tütarlastel: must (tume) seelik, valge pluus, nahavärvi sukkpüksid, mugavad kingad; noormeestel: tumedad viigipüksid, hele triiksärk, tumedad sokid ja kingad.

Kõikidel õpilastel peab olema kooli esitatud kehtiv tervisetõend, mis lubab praktiseerida majutuses- ja toitlustuses (selle saab oma perearsti käest).

Seoses koolipraktikaga saavad õpilased viibida õpilaskodus nädalavahetustel, pühade ajal, suvel (eelneval kokkuleppel õpilaskodu personaliga).

 

Koolipraktika hindamine

  • toimetulekule reaalsetes tegevustes ning arenemisele praktika käigus
  • nõuetekohane praktikapäevik
  • sisukas õpimapp

 

II. Ettevõttepraktika

Ettevõttepraktika maht ja aeg

Ettevõttepraktika on jaotatud osadeks:

I kursusel teeninduspraktika 6,5 nädalat / 250 tundi ettevõttes, II kursusel teeninduspraktika 7 nädalat / 280 tundi ettevõttes ning III kursusel maaturismiteeninduse praktika 5,5 nädalat / 220 tundi maaturismiettevõttes. Praktika- ja puhkuseperiood kajastub õppeaasta õppetöö graafikus, konkreetse õpilase praktikaaeg kinnitatakse praktikalepinguga.

 

Praktikaettevõtte leidmine

Ettevalmistus ettevõttepraktikaks algab suuliste kokkulepete sõlmimisega ettevõtte, õpilase ja kooli vahel. Õpilase valitud ettevõttega sõlmib esialgse kokkuleppe õpilane, ettevõtte sobivuse korral kinnitab kool lepet. Vajadusel abistab kool (eriala koordinaator) kõiki õpilasi neile sobiva praktikaettevõtte leidmisel.

Maaturismi eriala õppijale on sobivaks praktikakohaks maamajutusettevõtted, toitlustusettevõtted, aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtted, looduskaitsealade ja teemaparkide külastuskeskused, Riigimetsa Majandamise Keskus, sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonid ning turismiinfopunktid.

 

Ettevõttepraktika sisu

on praktikakava täitmine: praktiliste oskuste omandamine ja  teoreetiliste teadmiste kinnistamine.

Praktikant täidab juhendaja poolt antud ülesandeid: teeb ettevalmistusi enne klientide saabumist, teenindab kliente nende ettevõttes viibimise ajal ning teeb klientide lahkumisejärgseid toiminguid.

Praktika toimumise vältel nõustab kool ettevõtet ja õpilast ning jälgib praktika vastavust õppekavale.

 

Ettevõttepraktika dokumentatsioon

Ettevõttepraktika sooritamiseks sõlmitakse enne praktika algust ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kirjalik leping. Kolmepoolne leping sõlmitakse ka juhul kui õpilane sooritab ettevõttepraktika välisriigis.

Ettevõttepraktika alustamise eelduseks on korrektselt sõlmitud praktikaleping ning nõutud õpiväljundite saavutamine (õppevõlgnevuste puudumine).

Õpilane saab koolist kirjaliku praktika juhendi.

Praktika ajal täidab õpilane praktikapäevikut ja koostab praktikaaruande.

Praktika lõppedes annab ettevõte kirjaliku tagasiside praktikandi tegevusele ettevõttes ning praktikant teostab enesehindamise. Peale praktikat esitab õpilane kooli praktikaaruanne, sh –päeviku ning hindamislehe.

 

Ettevõttepraktika hindamine

Pärast ettevõttepraktika lõppu toimub praktika avalik kaitsmine ja lõplik praktika hindamine koolis. Praktika sooritamist hinnatakse erialaõpetajate poolt praktikaettevõttest antud hinnangu, praktikandi tööga tutvumise, praktika aruande, praktikapäeviku ning praktika kaitsmise põhjal, samuti arvestatakse õpilase-poolset käitumist ja hoiakuid praktika ettevalmistusfaasis (ametialane suhtlemine kooli ja praktikaettevõttega, lepetest kinnipidamine, motiveeritud praktikakoha valik).

Avaldatud 29.01.2019. Viimati muudetud 25.02.2019.