Praktikate korraldus koka erialal, tase 4 (kutsekeskharidusõpe, päevane õpe)

Praktika eesmärk

Praktiliste oskuste arendamine ning õppetöös omandatud teoreetiliste teadmiste rakendamine ja kinnistamine.

Praktika sooritamiseks peavad igal õpilasel olema kokatöö rõivad ning jalanõud. Kõikidel õpilastel peab olema kooli esitatud kehtiv tervisetõend, mis lubab praktiseerida toitlustuses (selle saab oma perearsti käest).

 

Praktika maht ja aeg:

Praktika  toimub nii Olustvere sööklas kui mitmesugustes toitlustusettevõtetes.

  • I kursusel abikoka praktika
  • II kursusel kokatöö praktika
  • III kursusel praktika restoraniköögis

Praktika- ja puhkuseperioodid kajastuvad õppeaasta õppetöö graafikus, konkreetse õpilase praktikaaeg kinnitatakse praktikalepinguga.

Praktika Olustvere sööklas toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga igal õpilasel individuaalselt, eelnevalt koostatud graafiku järgi. Teine osa Olustvere söökla praktikast  sooritatakse ettevõttepraktika perioodi sees (suvel), iga praktikandi konkreetne suvine koolipraktika periood on eelnevalt graafikus määratud ning näidatakse ära ka ettevõttepraktika lepingus.

 

Praktikaettevõtte leidmine

Koka eriala õppijale on sobivaks praktikakohaks toitlustusettevõtted ning asutused, kus toimub inimeste toitlustamine (nt koolid, lasteaiad, haiglad jms).

Ettevalmistus praktikaks ettevõtetes algab suuliste kokkulepete sõlmimisega ettevõtte, õpilase ja kooli vahel. Õpilase valitud ettevõttega sõlmib esialgse kokkuleppe õpilane, ettevõtte sobivuse korral kinnitab kool lepet. Vajadusel abistab kool (praktika koordinaator, eriala õpetajad) kõiki õpilasi neile sobiva praktikaettevõtte leidmisel.

 

Praktika sisu

Praktikakava täitmine: toiduvalmistamise ja serveerimise praktiliste oskuste omandamine. Praktikant täidab juhendaja poolt antud ülesandeid ettevõtte köögis ja teeninduses.

Praktika toimumise vältel nõustab kool ettevõtet ja õpilast ning jälgib praktika vastavust õppekavale.

 

Praktika dokumentatsioon

Ettevõttepraktika sooritamiseks sõlmitakse enne praktika algust ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kirjalik leping. Kolmepoolne leping sõlmitakse ka juhul kui õpilane sooritab ettevõttepraktika välisriigis.

Ettevõttepraktika alustamise eelduseks on korrektselt sõlmitud praktikaleping, sh praktikandi individuaalne praktikakava ning nõutud õpiväljundite saavutamine.

Iga õpilane saab koolist kirjaliku praktikajuhendi. Ettevõttepraktikate kohta koostab õpilane praktikapäeviku ja praktikaaruande.

Praktika lõppedes annab ettevõte kirjaliku tagasiside praktikandi tegevusele ettevõttes. Peale praktikat esitab õpilane kooli praktikaaruande, sh –päeviku ning hindamislehe.

 

Praktika hindamine

Pärast ettevõttepraktikat toimub praktika avalik kaitsmine ja praktika lõplik hindamine koolis. Praktika sooritamist hinnatakse erialaõpetajate poolt praktikaettevõttest antud hinnangu, praktikandi tööga tutvumise, praktikaaruande, praktikapäeviku ning praktika kaitsmise põhjal, samuti arvestatakse õpilase-poolset käitumist ja hoiakuid praktika ettevalmistusfaasis (ametialane suhtlemine kooli ja praktikaettevõttega, lepetest kinnipidamine, motiveeritud praktikakoha valik).

Avaldatud 30.01.2019. Viimati muudetud 15.03.2023.