Praktikate korraldus raamatupidaja erialal

Valdkond

Majandusarvestus ja maksundus

 

Eriala

Raamatupidaja, tase 5 (sessioonõpe)

 

Praktika maht:

1. kursusel 15 EKAP / 390 tundi ettevõttes

2. kursusel 15 EKAP/ 390  tundi ettevõttes

 

Praktika  perioodid

1. kursusel ajavahemikul aprill kuni august (5 kuud)

2. kursusel  ajavahemikul jaanuar kuni mai (5 kuud)

Õppijad, kes töötavad raamatupidamise  valdkonnas, saavad sooritada praktika oma ettevõtetes.

 

Praktika eesmärk

Reaalse töökogemuse kaudu  seostada koolis õpitut raamatupidaja igapäevatööga.

Õppija mõtleb läbi oma elu- ja töökorralduse ning leiab võimalused õppetöös osalemiseks ja praktikate sooritamiseks.

Praktikate  õnnestumiseks on vajalik õppija motiveeritus ning teadlik ajaplaneerimine.

 

Praktika sisu

Praktikant osaleb ettevõtte raamatupidamise  igapäevatöös; täidab  juhendaja antud tööülesandeid; teenindab kliente; osaleb meeskonnatöös.

Praktikant planeerib oskuslikult oma tööd ja ajakava, täidab praktika päevikut, koostab praktika aruande.

Praktika ajal nõustab kool ettevõtet ja õppijat ning jälgib praktika vastavust õppekavale. 

 

Praktika dokumendid

Õppijad saavad koolist praktika juhendi, mille alusel leitakse sobiv praktika ettevõte.

Ettevõtte sobivuse korral kinnitab kool lepet.

Praktika sooritamiseks sõlmitakse enne praktika algust ettevõtte, kooli ja õppija  vahel kirjalik praktikaleping.

 

Praktika hindamine

Praktika lõppedes täidab  ettevõttepoolne praktika juhendaja koolist antud hinnangulehe ning kooskõlastab praktika aruande.

Koolis toimub praktika avalik kaitsmine ja lõplik praktika hindamine.

Praktikat hinnatakse praktika ettevõttest saadud hinnangulehe, praktika aruande, praktika päeviku ning praktika kaitsmise põhjal.

Avaldatud 01.02.2019. Viimati muudetud 01.02.2019.