Praktikate korraldus turismikorraldaja erialal, tase 5 (jätkuõpe, sessioonõpe)

Praktika maht: 15 EKAP / 360 tundi ettevõttes

Praktika maht ja aeg

15 EKAP / 360 tundi ettevõttes

Praktika toimub enamasti turismihooajal / suveperioodil, mil koolis õppesessioone ei ole, kuid ka paralleelselt õppesessioonidega kui vastavas turismiettevõttes teenuseid osutatakse. Õppijad, kes töötavad turismi valdkonnas, saavad sooritada praktika oma ettevõttes töötades, kuid kool soovitab võimalusel siiski sooritada osa praktikast teistes ettevõtetes, et saada mitmekesisemaid erialaseid kogemusi.

 

Praktika eesmärk

Õppija omandab turismiettevõtte igapäevatöö korraldamise, teenuste kvaliteetse läbiviimise ning teenuste-toodete arendamise kogemused ja oskused turismiettevõttes.

Sessioonõppija puhul on väga oluline, et õppija mõtleb läbi oma elu- ja töökorralduse ning leiab  võimalused õppetöös osalemiseks ja praktikate sooritamiseks. Õpingute õnnestumiseks on vajalik õppija motiveeritus ning, teadlik ajaplaneerimine.

 

Praktikakoha leidmine

Turismikorraldaja eriala õppijale on sobivaks praktikakohaks majutusettevõtted, toitlustusettevõtted, aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtted, looduskaitsealade ja teemaparkide külastuskeskused, Riigimetsa Majandamise Keskus, sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonid jms. Vajadusel abistab kool (eriala koordinaator) kõiki õpilasi neile sobiva praktikaettevõtte leidmisel.

Ettevalmistus ettevõttepraktikaks algab suuliste kokkulepete sõlmimisega ettevõtte, õpilase ja kooli vahel.

 

Ettevõttepraktika sisu

Praktikakava täitmine, töötamine ettevõttes: osalemine ettevõtte igapäevatöös sh arendus- ja juhtimistegevused ning klientide teenindamine, meeskonnatöö ja individuaalne töö.

Praktika toimumise vältel nõustab kool ettevõtet ja õpilast ning jälgib praktika vastavust õppekavale.

 

Praktika dokumentatsioon

Praktikaettevõttega sõlmib esialgse kokkuleppe õpilane, ettevõtte sobivuse korral kinnitab kool lepet. Ettevõttepraktika sooritamiseks sõlmitakse enne praktika algust ettevõtte, kooli ja õpilase vahel kirjalik leping, sh praktikandi individuaalne praktikakava.

Iga õpilane saab koolist kirjaliku praktika juhendi. Ettevõttepraktika kohta koostab õpilane praktikapäeviku ja praktikaaruande.

Praktika lõppedes annab ettevõte kirjaliku tagasiside praktikandi tegevusele ettevõttes ning praktikant teostab enesehindamise. Peale praktikat esitab õpilane kooli praktikaaruanne, sh –päeviku ning hindamislehe.

 

Praktika hindamine

Pärast ettevõttepraktikat toimub praktika avalik kaitsmine ja lõplik praktika hindamine koolis. Praktika sooritamist hinnatakse erialaõpetajate poolt praktikaettevõttest antud hinnangu, praktikandi tööga tutvumise, praktikaaruande, praktikapäeviku ning praktika kaitsmise põhjal, samuti arvestatakse õpilase-poolset käitumist ja hoiakuid praktika ettevalmistusfaasis.(ametialane suhtlemine kooli ja praktikaettevõttega, lepetest kinnipidamine, motiveeritud praktikakoha valik).

Avaldatud 29.01.2019. Viimati muudetud 25.02.2019.