Sõidukulu hüvitamise ja maksmise kord

KINNITATUD
Direktori  käskkirjaga  1-4/127
 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaste
sõidukulu hüvitamise ja maksmise kord

1 Üldsätted

1.1 Sõidukulude hüvitamist reguleerib Haridus- ja Teadusministeeriumi määrus nr 41 „Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus”.

1.2 Sõidukulud hüvitatakse statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele, kes omandab kutsekeskharidust ja õpilasele, kes õpib neljanda või viienda taseme kutseõppes.

1.3 Õpilase alaliseks elukohaks on rahvastikuregistris märgitud asukoht.

1.4 Sõidukulu dokumendiks on originaalpilet siseriikliku ühistranspordi sõidu kohta.

1.5 Käesolevat korda rakendatakse sõitudele alates 01.10.2015.a.

 

2 Tingimused

2.1 Sõidukulud hüvitatakse õpilasele, kes ei ela Olustveres.

2.2 Sõidukulud hüvitatakse õppeperioodi eest.

2.3 Kutsekeskharidust õppivale õpilasele, kes elab Olustveres õpilaskodus või üürikorteris,  hüvitatakse üks edasi-tagasi sõit nädalas, õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta.

2.4 Neljanda või viienda taseme kutseõppes õppivale õpilasele, kes elab Olustveres õpilaskodus või üürikorteris, hüvitatakse sõidukulu kuni kaks korda kuus, õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta.

2.5 Lisaks p.2.3-le või p.2.4-le hüvitatakse riiklikeks pühadeks ja koolivaheajale mineku sõidud alalisse elukohta ja sealt tagasi õppeasutusse.

2.6 Õpilasele, kes sõidab iga päev õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta, hüvitatakse sõidukulu  üks  edasi-tagasi sõit päevas.

2.7 Hüvitamisele ei kuulu marsruudil Olustvere-Viljandi esitatud sõidupiletid, kuna antud marsruudil sõidab õpilastele tasuta buss. Kui õpilasel ei ole võimalik nimetatud bussiga koju sõita kooli esindamise või õppetööst tulenevatel põhjustel, esitab vastav õpetaja/ ürituse korraldaja õpilaste nimekirja sõidukulude hüvitiste arvestajale ja antud marsruudil esitatud piletid kuuluvad hüvitamisele.

 

3 Taotlemine

3.1 Sõidukulude hüvitise saamiseks esitab õpilane  avalduse (lisa 1) igal õppeaastal  25.-ndaks septembriks sõidukulude hüvitiste arvestajale.

3.2 Sõitude kohta, alalise elukoha ja õppeasutuse vahel, koostavad õpilased õppeperioodi iga kalendrikuu eest sõidukulude hüvitamise aruande (lisa 2) , millele lisatakse sõidupiletid.

3.3 Aruanne esitatakse iga kalendrikuu kohta, järgneva kuu 10.-ndaks kuupäevaks sõidukulude hüvitiste arvestajale.

3.4 Aruanded, mis määratud tähtajaks ei laeku, arvestamisele ei kuulu ja õpilasele sõidukulu selle kalendrikuu eest ei hüvitata.

3.5 Aruanded, mis esitatakse käesoleva korra p.4.3. alusel, esitatakse peale praktika sooritamist või õpilasvõistlustel osalemist.

3.6 Sõidukulu ei hüvitata:

a) valeandmete esitamisel;

b) akadeemilisel puhkusel viibivatele õpilastele;

c) päevade eest, mil õpilane ei osalenud õppetöös

Õppetööst puudumisena ei arvestata kooli esindamist, tööpraktikal ja õppesõidul osalemist.

3.7 Kõikide erandite kohta, mis ei ole vastavuses p.3.4 või 3.6 –ga, kuid  õpilane taotleb hüvitise väljamaksmist, esitab ta eraldi avalduse.

 

4 Eraldatud vahendite kasutamine

4.1 Õpilastele sõidukulude hüvitamiseks õppeasutusele eraldatud summast kasutatakse 3%  majanduskulude katteks (hüvitiste arvestamise personalikulud, paljundus- ja printimiskulud).

4.2 Sõidukulude hüvitamiseks eraldatud vahenditest kaetakse Olustvere-Viljandi õpilasveo transpordikulud. Vedajaga sõlmitud lepingu alusel on bussisõit Olustvere TMK õpilastele tasuta.

4.3 Sõidukulude hüvitamiseks eraldatud vahenditest hüvitatakse praktikakoha ja alalise elukoha vahelised sõidud, õppekava täitmisega seotud õppekäikude sõidukulud ning õpilasvõistlustel osalemise sõidukulud.

4.4 Juhul, kui õppeasutusele eraldatud vahenditest ei jätku, et  täies ulatuses õpilaste sõidukulud  katta, vähendatakse väljamakstavat summat.

 

5 Lõppsätted

5.1 Õpilaste poolt esitatud aruannete alusel koostatakse koondnimekiri koos hüvitamisele kuuluvate summadega ja esitatakse raamatupidamisele 17-ndaks kuupäevaks.  Nimekirja kinnitab direktor.

5.4 Õpilastele makstakse sõidukulude hüvitamise summad pangakontole 20-ndaks kuupäevaks

 

Avaldatud 10.07.2018. Viimati muudetud 04.10.2022.